Izikhulu zeNFP zilishiyile eli qela

Kuguzuke amalungu amabini kumbutho weNFP. Aba ngobe ngusihlalo walo mbutho jikelele uMayiyakhe Shelembe kwakunye nonobhala jikelele wombutho uNhlanhla Khubisa.

Oosekela babo uScelo Mabika kwakunye nongu nongxowa wombutho uXolani Ndlovu bathe banqunyanyiswa kwizihlalo zabo ngulo mbutho.

UShelembe kwakunye noKhubisa bafake iileta zabo zokuziguzula kulo mbutho ngoMgqibelo. Oku kulandela uxinzelelo olu kulo mbutho emveni kokuba lo mbutho uthe awakwazi ukungenelela kulo nyulo loorhulumente basemakhaya oluzayo kwinyanga yeThupha ngomhla wesithathu.

Ukanti lo mbutho sele ulindele iziphumo zenkundla yolonyulo ukuba zizakuphuma isithini na.