IZIMVO: Babik’ imbiba, babik’ ibuzi

Makhe ndihlomle kwinqaku eliphume kweli phepha (09-15 EyeNkanga 2017). Inqaku elo lithi “UThixo akekho mhlophe.” Eli nqaku lihambisa lithi “ingxaki yenkonzo emnyama kukunikwa umfanekiso kaThixo omhlophe.”

Umbuzo endinawo mna kukuba iwunikwa ngubani lo mfanekiso le nkonzo imnyama? Masilungise ukuthetha mabandla endlu emnyama. Kaloku inkonzo ‘emnyama’ ayinikwanga mfanekiso kaThixo omhlophe, koko inikwe inkolo emhlophe.

AyingoThixo lo umhlophe, yinkolo ngokupheleleyo. Xa sibuya umva kancinci, sijonke phaya ngonyaka wama-1854, xa kwakumiselwa izikolo zabantu abamnyama, kuphononongwa izinto emazifundiswe abantwana babantu abamnyama. Intsumpa yesebe lezemfundo eMpuma Koloni (Eastern Colony, ngokwalo maxesha) uMnu.

Langham Dale, wayiphakamisa into yokuba kufuneka babenenkolo enye nabantu abamnyama. Wahambisa wathi mabafundiswe babe ngabavangeli. Ukusukela ngoko ke abantwana bafundiswa ngobuKrestu. Kwakude kuthiwe ukubizwa kwayo le mfundo yi-National Christian Education. Mandiphinde ndibuze ukuba eli gama lithi “Thixo” kanene lisuka phi, kwaye libhekisa kubani? Mandiwuphendule ke lo umbuzo. Kaloku eli gama livela kubathwa, abathi abeLungu ukubabiza ngama-Khoi. Kufuneka ke khe sibuze apha kuma-Khoi ukuba linxulumana njani noMdali eli gama?

Ukuba ke libhekisa kumntu omhlophe okanye ongemhlophe lakwaziwa kwangabo. Kwakhona eli nqaku liphinda lithi “Thulani loo mifanekiso kaThixo onamehlo aluhlaza emizini yenu.” Lo myalelo uphuhlisa le ngongomana ikwalapha kweli nqaku ithi “Ukuhluba ingubo yobuLungu kubuKrestu.”

Ngokwam ukwazi emizini emininzi kudla ngokuxhonywa imifanekiso kaKrestu, abe ke emhlophe. Andazi ke nokuba ngulo Thixo athetha ngaye uMfundisi uFaleni?

UKrestu yena ungumJuda kaloku. Ngoko ke umhlophe ngokugqibeleleyo, ungumLungu. Asingekhe kaloku sibuhlube ubuLungu emLungwini.

UKrestu akombathanga ngubo yobuLungu koko ungumLungu. Nokuba singamhlinza, yambi ke leyo, abungekhe buphume ubuLungu kuye.

Eli nqaku lihambisa licaphule kwincwadi ebhalwe ngu N.H. Ngada, ethi “Ubungqina bobuKrestu bama-Afrika.” Iphinda le ncwadi ithethe ngoMfundisi uTile owafuna ukuziqalela ubuKrestu bama-Afrika. Kwekhuu! Bungakho njani ubuKrestu bama-Afrika abe yena uKrestu engumJuda, engumntu omhlophe, engumLungu?

Le iyafana nje nokuthi umntwana womXhosa ulwimi lwakhe lwasekhaya, lwenkobe sisiNgesi, kuba efunda nabeLungu, esazi isiNgesi. Ngokweli nqaku, le ncwadi ikhankanya iinkonzo eziziMeleyo zama-Afrika, ezinjenge-Zion. Kaloku abantu benkonzo yamaZion badikwa kukuphathwa ngabeLungu, baze ke bazimela, bazivulela eyabo inkonzo ephathwa ngabantu abamnyama. Bade bathi abeLungu xa beyibiza yi-African Church.

Kuyo yonke loo nto basebenzisa laa Krestu umhlophe, kaloku akakho omnye uKrestu ngaphandle kwalo umhlophe. Malitsole zinto ndini, nani zintokazi ndini zomzi kaNtu, xa sifuna ukubimbiliza inkolo yabeLungu kuba sikwazi ukuthetha isiLungu. Siyavuma abeLungu basongamela basiqaphula encakrancakreni kwakudala.

Sade sakholelwa nasekubeni iinkosi zithanjiswa ngabefundisi. Hazi uKumkani uHintsa noNkosi uMaqoma bathanjiswa ngubani na bona?

Eyona nto ngesifuna ukuyiqonda kukuba babenxibelelana njani noMdali abantu abamnyama, bengekafiki abeLungu kweli?

Shuu! Kunzima. Khawusele amanzi mntakaLombo.