Izimvo: iinkosi zikhona naseKapa (24-30 EyeNkanga 2016)

UZanoxolo, Dubulingwe, Gwebindlala noNobantu eKapa

Mhleli oxabisekileyo

Kwiphephandaba langomhla endiwukhombise apha ngasentla umbhali uMpumelelo Makuliwe ubhala uthi, ‘Umbuzo ngowokuba kuzakubalula na ukudiliza iziseko zezinto abaziqhelileyo abantu.’

Ndiyaphikisana nalo eli nqaku, ngapha koko umbuzo wakhe usenokuguqulwa ngoluhlobo, ‘Ingaba iinkosi zinganeyiphi impembelelo kubantu abangabunakaniyo obubukhosi babo?’

Isizathu salo mbuzo ngowokuba isininzi sabantu esihlala eKapa (ezilokishini nasezidolophini) sesiqhele ukuziphilela ngaphandle kweenkosi. Nala masiko enziwayo abantu bazenzela bengakhange baqale kwiinkosi.

Ndingavuywa ukuba ndinokukhankanyelwa ilokishi okanye idolophu apho inkqubo yeenkosi isetyenziswayo.

Ndiyangqinelana nawe xa usithi kukho ungquzulwano phakathi kolu lawulo lwabesininzi kunye nolweenkosi kodwa leyo yingxoxo yenye imini.

Ngemibuliso

NL Mpikashe, Saldanha