Izimvo zolutsha kuqala

Namhlanje uyakuqaphela ukuba sinesibhalo somfundi waseMasixole High, uSibusiso Moni, owayethathe inxaxheba kukhiphiswano lwezikolo ngentetho yobume bezwe yenkulumbuso yeli phondo. Jonga nje ekunene kwesi sibhalo, uzifundele izimvo zomfundi.

Ukanti izolo sipapashe izimvo zenkulumbuso ubuqu phantsi kwesihloko esingu “Ulutsha maluthathe inxaxheba luvote.” Ukuba ubuzifundile ezi zimvo uyakukhumbula ukuba inkulumbuso ivakalise ukukhathazeka ngekamva nokunqongophala kolutsha kwimiba yezepolitiki nokuvota.

Ukwathe i-ofisi yakhe iceba ukusungula icandelo lolutsha; apho luzakuthi lusebenzisane norhulumente kuqulunkqo lwamathuba nophuhliso lolutsha ephondweni.

Sinomdla kakhulu wokuyibona isenzeka le. Kudala sabhala sathi eli phondo likhokelwa ngabantu abadala; zinqabile iinkokeli eziselulutsha.

Kudala sikwabuza nokuba iphi iANCYL? Phofu iphi imibutho yolutsha yayo yonke le mibutho yezepolitiki? Luphi ulutsha lweUDM? Luphi olwe-EFF? OlwePAC? Njalo-njalo? Impendulo elula ingakukusikhombisa kwiiyunivesithi ezine zeli phondo. Impendulo ithi bakhona pha eziyunivesithi.

Kanti akumelanga ukuba ihamba njalo. Ukuze ufumane isikhundla kwimibutho yolutsha kufuneka ube useyunivesithi? Lona ulutsha olungekho kwezi yunivesithi lakungena njani kule mibutho?

Ingaba ulutsha lasezilalini nasezilokishini lukhe ludibane luthi luqhuba umxholo othile? Kungenziwa njani ukuba ulutsha luzive lunendima ebalulekileyo kwikamva lezwe lethu?

Inkcubeko yokuthi “ungumntana into oyiyo!” kufuneka siyikhabele pha kude xa singena kwimiba yezepolitiki. Eli lizwe lelolutsha, ikamva lelabantwana.

Yiyo lo nto simema ulutsha ukuba nalo luthathe inxaxheba kweli phepha lethu. Sinomdla wokupapasha izimvo zolutsha rhoqo, kwaye esi sibhalo sikaSibusiso sanamhlanje sisiqalo esihle. Kuso sifumana izimvo ngesimo sezemfundo kumntu osesikolweni ngoku. Siyathemba ukuba oku kwakukhuthaza nolunye ulutsha ukuba luzivakalise. Thumela ku: isibhalo@inl.co.za okanye ku PO Box 13504, Vincent, 5217.