Izindlu zeRDP eziyi-258 azinabantu

IZINDLU zeRDP ezikumakhulu amabini anamashumi amahlanu anesibhozo (258) kwiphondo laseMpuma Koloni zikhal’ ibhungane, noxa sele iyiminyaka zakhiwayo.

Oku kuvele ngethuba ilungu lePalamente eBhisho phantsi kweDA uSanele Magaqa, ojongene nemiba yokuhlaliswa koluntu kulo mbutho, ethe waphosa imibuzo kuMphathiswa wokuHlaliswa koLuntu kweli phondo uHelen Sauls-August.

UMagaqa ubuze lo kaSauls-August ukuba zingaphi izindlu zeRDP eMpuma Koloni ezingenabantu emva kokwakhiwa kule minyaka imbalwa idlulileyo.

Ephendula, uSauls-August uxelele uMagaqa ukuba kukho izindlu zeRDP ezikwikhulu elinamashumi amahlanu anesine (154) ezingenabanikazi ukusukela ngo2013 emva kokwakhiwa kwiprojekthi yasePostdam phantsi komasipala waseBuffalo City.

Kummandla waseJamestown phantsi komasipala iWalter Sisulu, obufudula usaziwa njengeMaletswai, kukho izindlu zeRDP ezikumashumi amabini anesihlanu (25) ezingenabanikazi ukusukela oko zakhiwayo ngo2009.

Kumasipala iLundini eUgie, kukho izindlu zeRDP ezikumashumi asixhenxe anesithoba (79) ezingenabanikazi ukusukela oko zakhiwayo ngonyaka ka2009.

“Ukungabikho kwabanini bezi zindlu kubangelwe kukufuduka kwabo besiya kwiidolophu ezinkulu ngelifuna ingqesho endilisekileyo. Isebe lithe gqolo ukumemelela kubantu bezi zindlu ukuba bathabathe izindlu zabo phambi kokuba sicime amagama abo,” utshilo uSauls-August kwimpendulo yakhe.

UMagaqa uthi yinto engamkelekanga le kuba yenzeka nangona nje uninzi ephondweni luswele indawo yokufihla intloko.

“Ngale ndlela lenza ngayo isebe, asokuze likwazi ukuqubisana nomba wokunwenwa kwamatyotyombe. Umntu xa eshiya indlu ayinikwe ngurhulumente ufanele ukwazisa isebe ukuze kuthatyathwe indlu inikwe umntu oseluhlwini,” utshilo uMagaqa.

UMagaqa uthi xa kukho izindlu zeRDP ezingenabanikazi, oko kuthi kudale ukonakaliswa kwezindlu ezo.