Izinga leempahla zefashoni eGinsberg

Umboniso wempahla zefashoni zabathungi baseQonce. Umfanekiso: Uthunyelwe
Umboniso wempahla zefashoni zabathungi baseQonce. Umfanekiso: Uthunyelwe

USinazo Jeje nongumnikazi wenkampani ejongene nokuphuhlisa italente kwanokuqeqesha ulutsha ngezakhono iPhawulomso Productions, uthi iphupha lakhe kukubona abathungi bempahla zefashoni baseGinsberg kwakunye neQonce bekwindawo ephezulu kwaye zisaziwa iimpahla zabo jikelele kuba zintle, kwaye italente banayo.

UJeje ubalisele eli phephandaba ngomnyhadala wabo wokuqala ngqa bebamba umboniso wempahla zefashoni zabathungi baseQonce nathi ufunde lukhulu kuwo.

Lo mnyhadala, nowaziwa ngokuba yiFashion Show ububanjelwe kwiziko iSteve Biko eGinsberg.

IPhawulomso Productions ibibambisene neOur Legacy in Art and Beauty – neyiyo eqeqesha abantwana ngokucondoba.

“Besiqala ukwenza lo msitho kodwa abantu basothusile kuba baphume ngobuninzi befuna ukuzokuzibonela ngokwabo iimpahla ezithungwa ngabantu babo abakhula nabo, abahlala nabo ekuhlaleni nabajonge kubo.

“Ininzi italente apha, kungoko ndiza kusebenzela ukuba aba bathungi kwanabo bamodelishayo bakwazi ukuya kumnyhadala weSA Fashion Week kwanakwiGrahamstown National Arts Festival,” utshilo uJeje.

Uthi eyona njongo iphambili kukuveza italente yabathungi baseMpuma Koloni kwanokuba zaziwe iimpahla zabo kwanamathuba okuqaqambisa imithungo yabo, nekungathi kudaleke namathuba engqesho.

UJeje uthi zintle kwaye zikumgangatho olungileyo, ingxaki nje kukuba azaziwa.

Abathungi ababeyinxalenye nabathe babonisa ngeempahla zabo kwiFashion Show eSteve Biko Centre, yiBaxu Designs, QVL Fashions, Urban Craft Designs kwakunye neZim Collections.

Uthi umcelimngeni iseyimali neendawo abathungela kuzo, kodwa uthi bafundile nabakuthi bakulungise kunyaka ozayo.