Izingca ngoqeqesho olululo iSilulo Ulutho

Bekuthweswa izidanga abafandi beSilulo Ulutho kumsitho obukwicawe iGNF Ministry eMontiUmfanekiso: BHEKI RADEBE

Sele bengaphaya kwamawaka angamashumi amane abantu abalulutho ezindaweni sithetha nje, ngenxa yoqeqesho lwenkampani yezobuchwepheshe iSilulo Ulutho Technologies.

Okwaqala njengephupha kwiofisi eseKapa ngo2004 ngoku sele kunabele kwiindawo ezininzi kwiphondo laseNtshona Koloni naseMpuma Koloni, kuxhamlisa uluntu ngeenkonzo zobuchwepheshe.

Umlawuli okwangumsunguli weSilulo Ulutho Technologies uLonwabo Rani, ubalisele I’solezwe lesiXhosa ngomsebenzi owenziwa yile nkampani kulandela ukubhiyozela kwabo abo bathweswe izidanga ngokuphumelela uqeqesho lwabo lolwazi lwekhompyutha.

Uthwesozidanga luqale ngoMvulo kwiindawo zonke ezinoqeqesho eMpuma Koloni lwabe luqhuba naseNtshona Koloni kwaye luququnjelwe izolo.

“Uyakwazi ukuba uqeqeshwe iinyanga ezintandathu ukuze ukwazi ukusebenzisa ikhompyutha kodwa ubone kukhula umdla kwabanye bafune ukuqeqeshelwa nokuziqhaqha kwanokuzikhanda iikhompyutha uhlale neminyaka emibini. Oko kuyandivuyisa kuba baninzi oochwepheshe abaphuma apha kuthi,” utshilo Rani.

Uthi uyazingca kwaye ebulela kuThixo ompha amandla kwinto yonke. Uthi injongo yokuba bavule neendawo kwidolophu ezineelali yayikukuzama ukuphucula, ukuphuhlisa kwanokusondeza uluntu lwasemaphandleni kwimiba yezobuchwepheshe njengoko sele kusetyenzwa ngekhompyutha kule mihla sikuyo.

“Ngaphambili abantu babesigxeka besithi asizukwenza nzuzo ezilalini kuba abantu ezilalini abanamali kodwa ngoku kwenzeka imimangaliso, abantu basebenzisa iinkonzo zethu,” uvale ngelo uRani.

Onomdla wokufumana uqeqesho eSilulo ukusukela apha kweyeKhala ukuya kweyoMnga izithuba zisekhona wamkelekile kwaye ungahlala iminyaka oyifunayo kwinto leyo ube nomdla wokuqeqeshwa kuyo.

Uthi kuluvuyo inguye neqela lakhe besenza utshintsho kwanomahluko eluntwini.

EMonti abafundi babhiyoze ngoMgqibelo esisuka kuwo.