Izinto ezenza oomama bacaphuke

UKREXEZO! Eli ligama elenza amakhosikazi axabane okanye awacaphukele amaqabane awo.

Kumakhosikazi ancokole nephephandaba I’solezwe, kwiintsukwana nje phambi kosuku lwamakhosikazi iMother’s Day ngeCawe, onke aphantse angqinelane ukuba ukrexezo yeyona nto isisiphene futhi engunobangela wokuqumbelana kwamaqabane okanye abo batshatileyo.

“Ndiyayicaphukela indoda engakhathaliyo futhi esoloko ithetha rhabaxa, engabonakalisi uthando kumakhosikazi,” itshilo enye inkosikazi iphawula ngezona zinto zimbi ezicaphukela endodeni.

“Ndiyayicaphukela indoda engakhathaliyo ngeemvakalelo zomntu ongumama, ibe ixabise iitshomi notywala endaweni yokukhathalela indlu yayo,” itshilo le nkosikazi.

Enye inkosikazi yona ithe: “Ndiyayicaphukela indoda ekrexezayo, futhi engabaxhasiyo abantwana bayo ngokwezimali nangokomoya. Ndiyayicaphukela indoda engachithi ixesha neqabane layo, isoloko nje iphandl’ apha neetshomi zayo.”

“Kwakhona, ndiyayicaphukela indoda ephatha gadalala umntu ongumama, futhi ingenantlonipho,” kutsho le nkosikazi yesibini.

Inkosikazi yesithathu nayo ikwaphakamise umba wokrexezo, isithi: “Ndiyayicaphukela indoda ekrexezayo, exokayo, engenantlonipho, engenankathalo futhi ibeyiyo yodwa ethabatha izigqibo kuyo yonke into.”

Enye inkosikazi ithe: “Amadoda ayathanda ukuzicingela wodwa; ayawacaphukela amaqabane awo athanda abazali bawo okanye umfazi osebenzela kokwabo…kodwa yena akafuni nokuva ngabakhe abazali nabantwana bakowabo, uhlala ethatha icala xa uxabene nomnye wabo.”

“Ukuba unomntwana waphambi komtshato, akafuni nesenti echithwa kumntwana wakho, abanye abafuni nokuhlala nalo mntwana…kodwa owakhe unyanzelekile umthande, umthengele.

“Wena mfazi kufuneka umamele yena, ezakho izimvo ziyanyhashwa, uhleli nje uyakubalela, kukhona apho angumyeni khona, apho imali yakwakho iphelela khona.

“Banenkani ngoozwilakhe, umntu abebukhali kwakhe kanti ligwala apha ngaphandle,” kutsho enye inkosikazi.