Izinto ezisiSingqala kuthi: Incwadi entsha

Imbali yoMzantsi Afrika sisilonda esakuhlala sihleli; bambi bathi sasuke safakwa nje ibhandeshi sabe ke phofu sibola ngaphantsi, singazange sinyangwe.

Mihla nezolo sibhala amabali amasikizi; simane sizibuza ukuba “konakele phi?” ngelo xesha impendulo kudala isijamele. Ininzi into esingazange siyilungise mhla safumana le nkululeko.

Kusekho iingxwelerha zocalucalulo ezasuke zaxelelwa ukuba konke kuhle ngoku. Kusekho abantu ababecinezelwa kanobom mandulo abasuke baxelelwa ukuba “sonke siyalingana ngoku, inkululeko ifikile, ukhalela ntoni?” Libali loMzantsi Afrika ke elo.

Ingaba singabuya umva njani ukuze singqale lo mthwalo wentlungu yembali yethu kweli? Iincwadi entsha ethi: “Izinto ezisiSingqala kuthi”, edityaniswe nguPumla Gobodo-Madikizela, Friederike Bubunzer noMarietjie Oelofsen, izama ukukhawulelana nalo mngeni wembali engade ingqalwe ngqo. Kudintyaniswe amabali wabantu abasuka eBonteheuwel, kwaLanga naseWorcester aze apapashwa ngeelwimi zeli ezinthathu; isiXhosa, isiNgesi nesiAfrikansi.

Yincwadi apha evumbulula iinkumbulo zabantu abantsundu nabamhlophe; iphalaza iimbili zabo kwaye ubona mhlophe usakuyifunda ukuba akukalungi kwanto kweli laseMzantsi Afrika. Endaweni yokuphengulula la mabali angamashumi amabini anesithoba akule ncwadi, sikhethe ukupapasha le mizekelo mibini: