Izinto zeBuyel’ ekhaya!

Abantu abaninzi basazikhoth’ amanxeba emva kwempelaveki enzima yomnyhadala weBuyel’ ekhaya.

Ibilityeli lesixhenxe lo mnyhadala uqhubeka eMonti kulo nyaka. Inkungu nelanga yabantu abaphuma kwiindawo ngeendawo zeli leMpuma Koloni bazimase lo mnyhadala obubanjwe ngeCawe, nothatyathwa njengowona weminye yemisitho emikhulu kweli phondo.

Imvula ibisitsho ngamandla khange ibavimbe ubumnandi abo bebehlanganisene kumabala eqakamba iBuffalo City Cricket Stadium.

Ukhuseleko kulo nyaka xa kuthelekiswa nalowo uphelileyo lube luqilima. Emva kokusokoliswa nam ukuba ndingene ngaphakathi ngenxa yokungafumani itikiti elilungiselelwe iintatheli, kodwa ndiye ndabe ndiyangena emva kweeyure ezimbini zokwenyusana nokwehlisana namagosa ogcino-cwangco. Iimfono-mfono zabo baququzeleli zikhala epalini. Kukhe kwanzima nkqu nokuba iMi Casa ingene itsholoze eqongeni.

Ingaba oku kusokola kungaka ingaba kukuphucuka kokhuselo nokhuseleko? Abagcini bokhuseleko bebetyalwe ndawo yonke, ukungena nzima kunye nokhuseleko oluqilima ngakumasango eli bala. Bekuqinisekiswa ukuba amatikiti omgunyathi ayaqwalaselwa ukuze kungabikho gxalathelwano ngaphakathi.

UZahara, uRobbie Malinga, Thandiswa Mazwai, Caiphus Semenya, Cassper Semenya, Mi Casa, Zonke, DJ Tira, uDJ Pastor,uNathi, uVusi Nova noRicky Rick babilise abantu kwasa laphum’ilanga.

UPutco Mafani, uMthobeli ‘K.CI’ August kunye no-Yolanda bonwabise abantu eqongeni.

IBuyel’ ekhaya ikhule ukusuka kwi-5 000 yabalandeli kunyaka wokuqala (2009), uyakutsho kwi-40 000 ngo2014.