Izitalato zaseNgangelizwe zigcwele intlupheko

Indlu kaMelinkosi Noludwe kwisitalato iBhaca eNgangelizwe

URhulumente ophetheyo eMzantsi Afrika uneminyaka engama25 esithi uzisa impilo engcono kubemi beli. NaseNgangelizwe eMthatha, zikhona iinzame ezikhoyo zokuxhasa oko ngoba izitalato ezithile zaye zaba nenyhweba yokufakelwa indlela esemgangathweni (itha), nezibane ezikhulu eziqhakrazisayo ebusuku ziyabonakala.

Kodwa uthi usahamba kule lokishi ngokuye usehla ngesitalato iThembu, esohlula le lokishi esiphakathini uye uphelelwa ngumdla ngoba phantse yonke ilokishi le imxinwa zizindlu zodaka, ezinye zisaxhaswe ngamaqokobhe amakhamba ahlohlwe udaka ekuzincediseni ukuba zingadiliki.

Emva kokundwendwela phantse imizi emihlanu kule lokishi siye saqaphela into yokuba le mizi ise zizindlu zodaka phantse yonke, ihlala amaxhego namaxhegwazana angenamandla okwenza nantoni enothi itshintshe intlalo yabo.

Kude kufutshane nebala lezemidlalo iRotary Stadium, nekuchithwa kulo phantse izigidi ezilishumi zeerandi lilungiswa, lisenziwa libe kumgangatho webala lezemidlalo eliphezulu, kwisitalato iMadikane kuhlala umama uNontsikelelo Masiza, 59, nabazukulwana bakhe abane kunye nomntakwabo oziphilela ngokuthengisa iinkcenkce.

Indlu kaMasiza nguronta omdala orhidwe ngodaka nobonakalayo ngokubamnyama ngaphakathi ukuba kwailanga eli linqabile ungena endlini, akufakwanga nditsho nekalika le ngaphandle.

Uthi kudala eyigcwalisa ifomu yokwakhelwa indlu yesibonelelo sikaRhulumente.

“Ngonyaka ka2015 ndandiyile uyobhalisela indlu kodwa andikayifumani kunangoku, ndabe ndingaqali ke phofu,” utshilo uMasiza.

Lo kaMasiza othi uneminyaka engama29 ehlala kule lokishi. Uthi uphila ngemali yesibonelelo sikaRhulumente sakhe sokuhlutshwa yimpilo neso sabazukulwana bakhe kuphela.

“Andinayo imali yokuba ndakhe indlu engcono kunale, ndinethemba lokuba ngenye imini uRhulumente uzondakhela nam. Andazi ke ukuba ngubani na ozothathela ingqalelo izikhalazo zexhegwazana,” utshilo uMasiza ebonakalisa ukuphelelwa lithemba.

Ungahambanga kakhulu xa usuka kwindlu kaMasiza ufika kwisitalato iXhosana nalapho kukho phakathi kwemizi eli9 eyakhiwe ngodaka, kukho umzi kaWelile Bholitye, 67, ohlala kunye nenkosikazi yakhe ebopheleleke ebhedini ngenxa yempilo.

UBholitye uthi xa uphila kwimeko emaxongo kanje ngale yakhe uye ubulele nje into yokuba usayifumana into esiwa phantsi kwempumlo.

“Imali endinayo yeyokuthenga ukutya ukuba kutyiwe ngumntu wonke apha endlini, eyokwakha indlu andinayo kwaphela yona,” utsho uBholitye.

Uthi naye uyayothuka into yokuba abe usahlala endlini yodaka nangoku ekubeni esiva kunomathotholo abanye abantu bephiwa izindlu mihla le.

“Ndandiba uRhulumente kaMandela uza ndinika indlu, ndandinethemba kuye. Ndathi ndisorhola ndaqonda ukuba ndiza kuzakhela indlu, kodwa ayonelanga ukuba wakhe imali yenkam-nkam, ngoku andisenalo ithemba tu,” wongezile uBholitye.

Emazantsi elokishi le ufika kwindawo ekuthiwa kuseBack neyeyona igcwele izindlu zodaka kule lokishi, kumzi okwisitalato iBhaca kuhlala uMelinkosi Noludwe, 60, nothi urhafa imali engama200 erandi kumasipala ebhatala iindleko nyanga nenyanga.

“Ndiyayibhatala imali yeendleko kodwa mna ayindenzeli nto kwelam icala. KuseMthatha qha apho ufika ilokishi igcwele izindlu zodaka phantse yonke, satyeshelwa kudala thina kule yethu indawo,” utshilo uNoludwe.

Uthi into emphoxayo kukuba akugqitywa nazo ezi seziqaliwe izinto. “Izindlu zayekwa phakathi kwakudala kule lokishi, indlela ayikagqitywa kwezinye izitalato, yintoni ke entsha enophinda iqalwe xa ujongile?” utshilo uNoludwe esishiya sime esitalatweni.

I’solezwe lesiXhosa lithethile neSebe leNtlalo yoLuntu silibikela ngesimo esimaxongo sezindlu zodaka kwilokishi yaseNgangelizwe.

“Isebe lijongene nabantu abaninzi abafuna ukukwakhelwa izindlu kwiphondo eli lonke. Kodwa ke uMphathiswa ngokwezicwangciso zakhe ezintsha uye waqulunqa ukuqala ngabantu abazidinga ngokwenyani nabo bangenokwazi ukuzenzela nto. Ndinethemba into yokokuba iNgangelizwe nayo iza kuxhamla ngoba sizothi siyinike ingqwalasela le meko yakhona,” utshilo uMasiza Mazizi osiSithethi sikaMphathiswa weSebe eMpuma Koloni uNonkqubela Peters.