Izithuthuthu ezineebhedi zokusabela kwimiba yezonyango

Izithuthuthu ezineebhedi zokusabela kwimiba yezonyango UMFANEKISO: Facebook
ISEBE lezeMpilo ephondweni ngoLwesihlanu lisungule izithuthuthu ezilikhulu ezineebhedi zokusabela kwiingxaki zezempilo.

Umsitho wokunikezela ngezi zithuthuthu ububanjelwe eMonti, uzinyaswe nguMphathiswa wezeMpilo kuzwelonke uGqr. Zweli Mkhize.

UMphathiswa wezeMpilo ephondweni uSindiswa Gomba uthi ezi zithuthuthu zenziwe ngohlobo olukhethekileyo. 

“Ayizozithuthuthu eziqhelekileyo ezi. Zezikhethekileyo futhi zineebhedi. Sisizisa ezi zithuthuthu nje kungenxa yokuba kudala sisiva ukuba iiambulensi zethu azifikeleli kwiindawo ezikude ezilalini.

“Iphondo lethu lineelali kwaye ngenxa yamagolokongxo, siye singakwazi ukufikelela kubantu abafuna unyango olukhawulezileyo, ingakumbi xa kuna imvula,” utshilo uGomba.

Ezi zithuthuthu ziza kusebenza ngokufanayo neeambulensi eziqhelekileyo. UGomba uthi ukufowunelwa kweambulensi ze ingafiki yinto “yezolo”.