Izixhobo ezinamagama wabavavanyele intsholongwane yeKhorona zifunyenwe zilahliwe

Uvavanyo lwentsholongwane yeKhorona
LUYANXAKAMA uluntu lugxeka abasemagunyeni kwezempilo emva kokufunyanwa kwezixhobo zokuvavanya intsholongwane yeKhorona ezinamagama wabantu zilahliwe ngakuN2 kufuphi naseMdantsane.

Ezi zixhobo, nezinye kuzo ezineembolo zezazisi zabo bavavanyele le ntsholongwane, zifunyenwe ngumntu obezilolonga.

Bekungekacaci nokuba zibuya kuvavanyo okanye zisaya kusini na ezi zixhobo.

Isebe lezeMpilo ephondweni lithi liza kuqhuba uphando lwalo lwangaphakathi.

 “Le nto iphakathi kwabakwaNational Health Laboratory Service kwanenkampani ethutha imithwalo (courier),” utshilo othethela isebe lezeMpilo ephondweni uSizwe Kupelo.

Imbalelwano echaza banzi iza kubuya ipapashwe, utshilo uKupelo.