Izixhobo zolonyulo sele zikhona ephondweni

Iphondo leMpuma Koloni liphakathi kwamaphondo eli asele ethunyelwe zonke iimpepha zokuvota yikomishini ezimeleyo yonyulo i-IEC, ngenjongo zokwenza lula umsebenzi kwezi ntsuku zandulela unyulo lomasipala.

Ingxelo yale komishini ithi iMpuma Koloni, KZN kunye noMntla Ntshona, ngawona maphondo sele ethunyelwe phantse zonke iinkcukacha zokuvota, logama amanye amaphondo ezakuqwalaselwa kungekudala.

Othethe egameni lale komishini ngexesha kuqhutywa, uVuma Mashinini, uthi amalungiselelo aqhuba kakuhle kodwa baxhalabile zindawana ezithile.

“Sicela abantu ukuba bachaze zonke iziganeko zolwaphulo mthetho oluhambelana nokukhankasela olu lonyulo, zikhulile iziganeko zokunganyamezelani,” uthethe oko uMashinini.

Ingxelo yale komishini ithi ixhalabile ngokubulawa kwabantu, ingakumbi abagqatswa okanye abo baxhasa amacala athile kwezopolitiko KwaZulu Natala.

Baqikelelwa kwishumi abantu abangamalungu ombutho we-ANC abathe babhubha ngokudutyulwa, nangezinye iziganeko ezayanyaniswa namaphulo okukhankasela unyulo.

“Ingxaki yokungabikho kozinzo nokunyamezelana kwezi ntsuku zandulela unyulo, zingabangela ukuba kuthiwe, ube kulonyulo olungakhululekanga, ngoko siyacela kwiinkokheli noluntu ukuba makubekho ukunyamezelana,” ucacise watsho.

Uthi imibutho yezopolitiko ibonakalisa ukungayilandeli ngokupheleleyo inkqubo yokufakwa kwezikhalazo kula komishini. “Abanye bafaka izikhalazo baze kwabona bamemelele ukuba masinqumamise imibutho ethile kwinkqubo yovoto, asinagunya lokuthatha isigqibo thina, kodwa iba yinkundla ejongene nezonyulo egwebayo kwimicimbi enjalo.

Le ngxelo ithi zilishumi elinesine izikhalazo ezisele zingene kula komishini, nalapho le mibutho ityholana ngokungasebenzisani kakuhle.

“Ezona ngxaki ziphambili zivelayo apha zizigrogriso, abantu bayagrogriswa ngelixa bekhankasela imibutho yabo, abanye bayaphazanyiswa ngethuba bengena kwizindlu ngezindlu bethetha ngemibutho yabo,” utsho uMashinini.

Ukanti inkokeli yombutho we-Inkatha Freedom Party, uMangosuthu Buthelezi, umemelele ukunyamezelana kwimibutho yonke, esithi zimbi izinto abazibonayo.

”Ukubhubha kwamalungu neenkokheli zikaKhongolose kwindawo zase-KZN, yinto embi kakhulu, kumele sifunde ukunyamezela xa omnye engaboni ngokufana nawe, siyavelana neentsapho ezibhujelwe ngabantu bazo,” uthethe oko uButhelezi.

Le komishini eMpuma Koloni kulindeleke ukuba ikhuphe ingxelo yayo ngokusemthethweni malunga nokulungela kwayo ukwenza lo msebenzi ngomhla wamashumi amathathu ananye kule nyanga.