Iziyobisi zamenza wabulala kabuhlungu abatshana

Yiminyaka engamashumi amahlanu engaphakathi ejele uNkosiphendule Somhlahlo, 27, emva kokufunyanwa yiNkundla ePhakamileyo yaseMzantsi Afrika ebichotshelwe eMthatha enamatyala amabini okubulala abatshana bakhe ababini kwanelokuzama ukubulala udade wabo.

Ngokwengxelo ephuma kwiGunyabantu lezoTshustshiso, ngeyoKwindlu walo nyaka, wayehleli nosisi wakhe kowabo kwilali iNtlilini eseLibode, suka nje kungekho ngxabano nasizathu uSomhlahlo wakhupha imela ehlaba usisi wakhe ethangeni nasemqolo.

Ixhoba labalekela kwigumbi elinomntwana oneminyaka emithathu ezelwe, nekulapho wafika wangena emntwaneni wamhlaba wabhubha kwangoko. Emva koko uphume waya kwigumbi elihlala umntu oqashileyo apho wafika wahlaba wabulala umntwana oneminyaka esibhozo ubudala walo uqashe indawo yokuhlala. Ingxelo iqhuba ithi ubhuti kaSomhlahlo wazama ukungenelela enqanda nowaye wahlatywa emqolo naye nguSomhlahlo.

Isithethi seNPA uLuxolo Tyali, uthi ngokwengxelo eyadizwa yinkundla uSomhlahlo ungumntu osebenzisa iziyobisi.

Amatyala akhe amabini okubulala kwakunye namabini okuzama ukubulala wawavuma phambi kwenkundla okaSomhlahlo.

INkundla imgwebe iminyaka engama20 elokubulala ngalinye, ze yamgweba elishumi kwawokuzama ukubulala ngalinye nto leyo yenze iminyaka engama50 engaphakathi ejele.

Igqwetha likaSomhlahlo laveza ubungqina bokuba lo waphuma phakathi esikolweni esemncinci ngenxa yokuzibandakanya neziyobisi. Ngosuku ebulala ngalo umtshana wakhe xa ebuzwa wayephantsi kwempembelelo zeziyobisi kuba zange asazi isizathu sokuba wayebabulalelani.

Igqwetha lombuso uBanele Mhlongo enkundleni uthe akakho umntu anokumgxeka uSomhlahlo makazigxeke yena kuba nguye owazifaka kwiziyobisi.