Izwe lethu lifike kwantshabalala

Ilizwe limkile, ilizwe lithuthile, Ilizwe lifudukile, Izwe lethu likwantshabalala, Lifudukele phi ilizwe elalilawulwa yintando yesininzi? Asisenalizwe, asinamhlaba sawude singabi nayo nengqondo, Lungisan’abasicatyana ningababeleka nangaliphi ixesha, Musani ukukhedama izwe lihambile, Lihambil’ilizwe ngesitya esine kheri, Siphelelwe ngamandla nomdla wokuthetha, Vukani mawethu kuyonakala, Gxebe vuka Mzantsi sekonakele.

Siphi na apha? SikwaNti okanye sijong’entlango, Sesisele neziqu zethu, Iziqu zethu nazo zingamakhoba, Izwi lekhoba alivakali, Wemk’umhlaba magwala ndini, Vuya wena usindileyo ekreleni, Kodwa ungahlali uphole, Silala neli sivuke nelinye, Sikwelinye ilizwe ngoku, Sikwilizwe apho inguqu zenziwa ngobumnyama, Ilizwe elinendlela yal’eyodwa yokwenza izinto, Lowo usindileyo ezembeni, Uvuyo lomzuzwana lumfanele, Siyaya kwayiwayo.

Ayashukum’ amathambo weengqwayi ezalwela lenkululeko, Kuhlokom’amazw’ashiywa ngamadoda ayefunga angajiki noba kubi, Athi yeyani na nkquleqhu? Ngowani na lo mbhodamo, wenzeka kwilizwe lokhokho? Iseyiyo nale inkululeko esasiyilwela ? Okanye silawulwa ngegqudu? Aphelil’amathemba kumnyatheli weli, Ngelixa intliziyo kalova igcad’onkqiyoyo, Ulonwabo lomzuzwana , Owu ukukhedama kwelize elihle kangaka, Wemk’umhlaba wethu sijongile, Isizwe siyambombozela.

Lihambil’ilizwe laya apho singaziyo, Abanyatheli beli bathezeke amandla, Ikhon’imin’enye kodwa eyakuba sisidenge, Lo mini iyakuzenza isidenge kwezinye imini, Liyakutshon’emini ilanga kwalunkqe, Ziyakutsha izicheku, amahlathi aphele, Vukani manyang’akuthi kumoshakele, Vukani maqabane nifunzel’edabini kubi, Vukani niyonyule yoyele.

Siphila kwilizwe elinjani? Siphila kwilizwe apho ulala ungumphathiswa uvuke uyindoda yelali, Siphila kwilizwe olala unomsebenzi uvuke ungumahlalela, Lemk’ilizwe silibele kukulala, Lemk’ilizwe kumagqugul’obumnyama, Balele onobuthongwana bayarhona, Vukani mathongorha ndini nigade umhlaba wooyihlomkhulu, Bahlel’onkunz’ayinqandwa bahlel’amagqugula asekhusini, Bahleli baceb’uhlenga-hlengiso ezinzulwini, Nithi iseyiyo le?

Wen’ulibele kulala uyakudliwa ngamanundu, Ixesha lolala alisekho, sonke masintenetye sixel’umvundla, Ngeny’imini sawuvuka siphesheya kolwandle, Akulaleki xa ungenamhlaba, Ucwethe uzibon’ubukhulu, Yizani nenyiki simthiyisele, Kwanga angabhabha kunoxhaka sive xa ekhal’esimantshiyane, Abanamandla okuthetha mabathethe, Thina nt’ezingento sawufa namthanyana, Izwe lisentendeni yesandla somnt’omnye, Asifikanga sigalelekile kwantshabalala.