JONGA: UZodwa Wabantu engene twatse kwibhokisi yakhe ayithengileyo

UZODWA Wabantu owaziwa ngemidaniso uzikhethele
ibhokisi yomngcwabo ngoku esadl’ amazimba.

 Ufake umfanekiso wale bhokisi esithi akafuni ukuba xa
seswelekile abantu bathi wayeyindumasi kodwa akanayo imali yomngcwabo.

 “Abantu abamnyama bayoyika ukuthetha ngokufa. Ibhokisi
yam ibiza iR150K (R150 000). Sele uwulungisele umngcwabo nokuba usapho
lwakho luza kuxakeka? Andifuni kuthiwe uZodwa Wabantu wayedumile ngoku akusekho
mali
yokumngcwaba,” ubhale watsho.