‘Konakele!’ – ibhishophu yaseWisile

UBhishophu wamaWesile aManyanayo uBuyile Nqobolo eBhayi

Kugxekwe ubusela obuqatseleyo ezicaweni nootsotsi abagcwalise iityalike bezigqume ngezambatho zakwaThixo.

Oku kuthethwe yimongameli yebandla lamaWisile aManyeneyo iUnited Methodist Church, uBhishophu Buyile Nqobolo, ngethuba ebevula ngokusesikweni inkomfa kazwelonke yeli bandla.

Le nkomfa ibibanjelwe kwiholo iDaku Hall yaseBhayi ngoMgqibelo.

Le bhishophu ithe ibandla likaThixo lingcolisekile, isithi zininzi izinto ezingalunganga ezenzekayo phakathi kwalo, ebalula ubusela njengenye yazo.

Iqhube yathi abantu balahlekelwa ziibhegana zoomama neefowuni.

“Nam ndaba sisisulu sokubelwa iculo nebhayibhile kwiminyaka embalwa edlulileyo, ezo yaye izizipho endazifumana kumarhamente ngethuba endamkela ebufundisini, indlu kaThixo mayigcinwe ingcwele.”

Uhambise wathi abanye abefundisi bahamba bebeka abantu izandla, bebathembisa ngendyebo, emva koko ubone ngabantu besenza izinto ezingaqhelekanga ngenxa yokufuna ukuzikhupha ekubethweni linxele likakhethsekile, bexokiselwa ngabefundisi beecawa zomgunyathi.

“Sanukuvumela ukubekwa izandla kwiindawo ezifihlakeleyo nasemagumbini abefundisi, zijongisiseni iicawa nikhawuleze ukukubona ukungalungi kwazo,” ushumayele watsho uBhishophu.

“Sikwinyanga kawayidlokova, ze bancede abantu bazicenge bangaseleli ukugqiba iibhotile!”

Ukwakhuthaze ukuxhaswa nokugcinwa kwabantu abaphila nesifo sikagawulayo, esithi oko kungabomeleza baphile ubomi obude.

isibhalo@inl.co.za