Konakele ngenxa yokuyekelela kweeNkosi!

Kutshanje bekukho umsitho wokuwonga iiNkosi apha eMonti. Umququzeleli womsitho, uNkosazana uFatima Rulashe, uwise intetho yakhe nanjengoko ibinguye usotheko.

Kodwa into ethe yaxhiphula umdla wam ngamazwi wakhe athe: “Silahlekile sizwe sikaNtu; kutheni kwakho umtshato wamaNgesi phesheya, kwama ngxi yonke into – noomabonakude bakuloo nto imini yonke. Kutheni kungamanga yonk’into xa siwonga ezethu iiNkosi ngokuhlwa?”

Lo mbuzo ubufanelekile kwaye uhleli ixesha elide unkenteza engqondweni yam ngoba nyhani “iinkosi ngabantu ababalulekileyo futhi abanoxanduva.” Ndithe ndihleli ndodwa ndazibuza umbuzo othi: Ngubani lo uza kulandela iiNkosi ezingena nto eziyikhathaleleyo yoluntu? Iinkosi ezikhoyo uzibona kuphela xa kukho into eyinzuzo kuzo – yiyo lo nto ifuthe lazo lingavakali entlalweni yethu.

Akukho nto endiza kuyithetha ngomtshato wamaNgesi ngoba anendlela yawo enza ngayo izinto zawo nakhathalele izinto zawo ngayo. Awukwazi ukuwasola amajelo eendaba ngoba ezethu iinkosi zihleli njee – akukho matiletile ziwenzayo anokuguqula intlalo enzima abantu abaphila phantsi kwayo.

Ndike ndizive zisithi zizo ezikhusele amasiko nezithethe zabantu abamnyama – ndiyala, ngamampunge lawo! Yaphukile intlalo yomntu omnyama ngoba iinkokheli zemveli zisonge izandla okanye aziyenzi into ebezifanele ukuyenza.

Into ethi qatha kuqala engqondweni yam yinyhikityha yokufa kwabakhwetha ethathe ixesha elide – kungekho nto icacileyo eyenziwa ziinkosi ngalo ntlungu, kwade kwakho ukuthandabuzeka kwesimo sengqondo sethu singamaXhosa.

Lo nto ibisenziwa kukuba bekufiwa – kungabikho mntu owenza nto ngalo nto. Ngaphandle korhulumente orhuqe iinyawo naye, ngekukubi ngakumbi.

Wonke umntu walibeka emagxeni kaRhulumente uxanduva lokunqanda ukubulawa kwabakhwetha noxa izinto zisenzeka ezindaweni zeenkosi nesiko ilelazo.

Seva ngazo zinyanzelisa ukubekelwa bucala kwemali ngurhulumente zatsho zakwazi ukuhambela iindawo ezineengxaki – kodwa nangoku kusafiwa. Akukabikho mthetho oqulunqiweyo oqubisana nabantu ababulala abakwetha ngoba asizimiselanga kuyilwa le nto ngokupheleleyo.

Kunyaka ophelileyo, ndikhe ndaya kwimisitho ebiphaya eNqadu – kwaKumkani uZwelonke. Ndeva iinkosi zindumzela phaya; zikhala ngokungahoywa ngurhulumente.

Lo nto yenziwa nanguKumkani osoloko ebika indlala – kodwa kuzo zonke ezo zinto eyandothusayo: kukuchaswa komgaqosiseko welizwe ziinkosi.

Iinkosi zicinga ukuba azinanto ezinokuyenza enokuqinisa inkululeko esayifumana ngo’94 kuba zicinga ukuba amandla wazo oxuthwa. Inkcubeko yethu ityebile. Kukho amasiko, izithethe, indlela esiphila ngayo, iilwimi zethu, ubuntu nendlela esicinga ngayo singabantu abamnyama.

Ezo zinto zonke ziyafa ngenxa yokuyekelela kweenkosi neekumkani. Into endizama ukuyithetha yile: Silahlekelwe kuko konke thina maXhosa ngenxa yeenkokeli zemveki ezingade zicace ukuba yintoni kanye kanye eyona nto eziyimeleyo. Bendiqala ukuziva zithetha into ecacileyo ngoku bekukho isankxwe ngomboniso: Inxeba.

Uqoqosho loMzantsi Afrika luyantengantenga ngenxa yokungazinzi koqoqosho lwehlabathi. Lo nto yenza kube nzima ukuqubisana nendlala nentswelangqesho eziswantsulisa abantu abamnyama.

Ngaphezulu koko, kukho ukunyuka kwezinga lokubulawa kwabantu elizweni jikelele, ingakumbi oomama nabantwana. Iinkokeli zopolitiko, ezenkolo nabemibutho ezimeleyo bayazama ukuthetha noluntu – elingavakaliyo ilizwi lelenkosi.

Zithe cwaka kodwa izinto zenzeka phambi kwazo. Njengokuba sisebenzisa umgaqosiseko, umntu othi: awukho umsebenzi weenkosi ngeke ndimthele nqa ngoba zininzi kakhulu izinto ezonakala phambi kwazo, zingathathi manyathelo ngezo zinto.

Ulwimi lwesiXhosa lufile ngoba lugraywa yonke imihla kumajelo osasazo oluntu afana noMhlobo Wenene FM nakwimidlalo kaSABC TV – kodwa soze uzive iinkosi zizinqanda ezo zinto. Yiyo lo nto ndisithi iinkosi zibonakala xa kukho into eyakuba yinzuzo kuzo qha.

Andithi zonke zibambelele emadolweni – kodwa ezisebenzayo zimbalwa kakhulu. Mazike zibonisane iinkosi, zijonge indlela entsha enokuguqula intlalo yethu kweli lizwe futhi zizibonakalise ukuba zizinkokeli nyhani.

Ubom obuntofontofo ezibunkqanga kuRhulumente – yinkcithaxesha ngoba soze zibonwabele zingaphakathi kwimo yentlalo eyaphukileyo.