Krisimesi Emyoli

Ixesha leziyunguma,

Ixesha elimaxhaphetshu,

Ixesha apho kumakhaya ngamakhaya kuyakube kuyimivuyo,

nolonwabo nentlutha,

Ixesha elibi kwiinkedama ezingenabani

Kwanga kumakhaya onke kungafudumala,

Konwatywe kubhiyozwe,

Kufudumale kuvuywe,

Umhla weKrisimesi umhla omkhulu,

Umhla wezimungumenye namapoyoyo.

Kwabo bazakuqhuba ezindleleni ,

Baqhube ngenkathalo nonophelo, Kwabo bayakuyitya ngaphandle kwentsapho zabo,

Ngenxa yemeko ezithile, nabo bayonwabele,

Nabo bazakuzitika ngomabil’ebanda,

Basele ngenkathalo bazilinganisele, Ze kunyaka ozayo sibonane kwakho, Siqale unyaka omtsha sisaphelele.

Halala !

kwabo bakungena kunyaka ozayo bengoNobhonasi,

Sithi huntshu nakwabo bakungena bengoNomgcana,

Abo badudelwe nguJambase, Bangalahl’ ithemba le min’ iyeza nakubo.

UThixo woxolo asombathise ngengubo yoxolo nothando,

sibuye sihlangane kunyaka ozayo,

Kungekho onxaphela omnye, Krisimes’ emyoli, egcwele ulonwabo namathamsanqa.