Kubanjwe ababini ngetyala lokudlwengula, ngelixa owesithathu esakhangelwa!

Amapolisa aseBityi abambe avalela abarhanelwa ababini ngezityholo zokudlwengula intwazana eneminyaka eyi-19, emva kokuba intwazana le ithe yavula ityala ngoMgqibelo kwiveki ephelileyo.

Ingxelo ithi, ngoLwesihlanu malunga nentsimbi yesithathu ixhoba belikwilali iMbhase nalapho belisingise kwilali iNqwathi ngethuba lihlangatyezwa ngamadoda amathathu nathe alidlwengula. Emva kokuba lidlwenguliwe ixhoba, lisiwe kwikhaya lomnye wabarhanelwa, nalapho lifike labotshelelwa, ze ladlwengulwa kwakhona.

Ingxelo iqhuba ithi, lithe ixhoba esakuhamba umrhanelwa ngentseni, lazama ngempumelelo ukuqhawulisa, ze laya kufaka ityala emapoliseni akufutshane.

Abarhanelwa ababini abaneminyaka eyi-25, neyi-30, baye babanjwa, ze bavalelwa, ukanti umrhanelwa wesithathu usakhangelwa.

Aba barhanelwa baza kuvela kwinkundla yamatyala eBityi kungekudala, ngezityholo zokudlwengula.

UMkomishinala wamaPolisa kwiSithili saseOR Tambo, uMajor General Phumzile Cetyana, ukwamkele ukubanjwa ngokukhawuleziyo kwabarhanelwa, watsho esithi amapolisa azakuqinisekisa ukuba abenzi bobundlobongela bafumana isohlwayo esibafaneleyo.

“Kumele siyinike ingqwalasela enkulu iGBV, kwaye sisebenze sonke ukulwa ukunyhashwa nokuhlukunyezwa kwabasetyhini nabantwana. IGBV yenye yeendlela ezixhaphakileyo yokunyhashwa kwamalungelo oluntu jikelele,” wongeze ngelo uMajor General Cetyana.