Kubanjwe abathathu ngezityholo zokuxhwila nokuqweqwedisa

Kubanjwe amadoda amathathu ayanyaniswa nokuqweqwediswa kwemoto eluhlobo lweToyota Corolla emhlophe, kwanokuxhwila umqhubi wale moto ngoMvulo, eAlgoa Park, eGqeberha.

Ingxelo ithi, emini maqanda le moto yathi yabandakanyeka kuxhomiso lwendawo yentselo eSalsoneville, nekwathi kwaziswa amapolisa ukuba aqaphele le moto. Imoto yathi yabonwa kwisitalato iDyke, eAlgoa Park, nalapho amapolisa athi ayimisa.

Kule moto kufunyenwe abantu abane, nekufumaniseke ukuba lo wesine ngumqhubi wayo othe waxhilwa. Abasolwa abathathu abaphakathi kweminyaka eyi-19 ukuya kweyi-26, babanjwe ze bavalelwa.

Ngokwengxelo yomnini wale moto, uxhwilwe kwisitalato iSaba, KwaZakhele ngentsimbi yeshumi kusasa. Ukanti iibotile zotywala ekusolwa ukuba zebiwe eSalsoneville zifunyenwe ngasemva kule moto.

Abasolwa bavalelwe ngamatyala aquka ukuphangwa kwamashishini, ukuqweqwedisa isithuthi, ukuxhwila, nokuba nempahla ekusolwa ukuba ibiwe. La madoda aza kuvela enkudleni kungekudala.