Kubanjwe ijoni ngenxa yophango!

Kapa: Yindoda eneminyaka engamashumi amane ubudala
eyayisakuba lijoni ebanjiweyo ngokoyamene nesiganeko sokuphangwa kwisikhululo
samajoni  i-9SAI eKhayelitsha.

Ingxelo esuka kumapolisa eli phondo leNtshona Koloni idiza
ukuba iphulo lophando ngesi siganeko ebelikhokelelwa licandelo loongqondo-ngqondo
likhokelele ekubanjweni kwalo mrhanelwa kwilokishi yaseKhayelitsha ngentsasa
yanamhlanje.

Oku kulandela isiganeko sokuphangwa kwisikhululo samajoni i9SAI
kufutshane nengingqi yaseTown Two eKhayelitsha. Ingxelo zidiza ukuba kwafika
amadoda amahlanu exhobile angena ngenkani kumasango esa sikhululo,  nalapho oyise ngamandla oonogada bebathathela
umbayi-mbayi oluhlobo lwe-R4 nesingxobo seembumbulu sineembumbulu.

 Abarhanelwa bathathe
aba nogada babangenisa ngaphakathi kwisikhululo samajoni nalapho bafika bohlula
amajoni amahlanu kwigumbi loonogada,  apho
banyanzelise ukuba bavule indawo ekhuselekileyo egcina izixhobo.

Apho bathatha abanye oombayimbayi abaluhlobo lwe-R4
abahlanu. Ziphelele izixhobo abazithathayo aba,  ngoombayimbayi abaluhlobo lwe- R4
abathandathu, ikhasethi leembumbulu kwaneshumi le 5.56mm.

Usomlomo wamapolisa kweli phondo uKapteni Fredericks Van Wyk,
uthi “abecuphi bazakuqinisekisa ukumhlohla ngemibuzo umrhanelwa kwaye
luzakuqhutywa uphando.” Akukaziwa ukuba uzakubekwa ityala okanye uzakuvela nini
enkundleni.