Kubanjwe ingqungquthela yoosomashishini eHarry Gwala

UNDERBURG: UMASIPALA ombaxa iHarry Gwala kunye noomasipala basekuhlaleni badibene kulo msitho ukuza kuphicotha umba wamaqondo ezophuhliso ngoMgqibelo wosuku lolutsha kula mmandla.

Kuhlale phantsi iHarry Gwala District Summit nalapho bekulindeleke ukuba kusekwe umkhombandlela wokungcina imveliso ephuma kwesi sithili iqhuba kwaye ikhula nangakumbi.

Oomasipala kunye nesebe lezolimo namaqumrhu abucala bachubelene malunga nophuhliso oluzuzekayo kwesi sithili.

Kwakhona ezinye zenjongo zale ngqungquthela kukuzoqinisekisa uphuhliso olusuka koomasipala namasebe anje ngezoLimo, iCOGTA kunye nezigaba zabucala eziquka oosomashishini abalulutsha kwezolimo ukuyokutsho koonokontilakha.

Ngokutsho kukasodolophu womasipala iHarry Gwala, uMluleki Ndobe, iHarry Gwala ayingefani nezinye izithili ezinezembiwa kuzo kodwa kunjalo ibalasele ngophuhliso lwayo.

“Le ngqungquthela izokusinika ithuba lokuba siqwalasele izimo esijongene nazo koomasipala bethu nakumasebe kwaye sizikhulisa njani iimveliso kumashishini endawo yethu khona ukuze sikhule. Kwakhona kwizigaba zabucala siza kuyiqinisekisa into yokuba libe khona igalelo abalenzayo ukuze kuxhamle ulutsha ngezakhono nanjengoko indawo yethu iphantsi kweeNtaba zoKhahlamba (Drakensberg Mountains) namahlathi amakhulu, nto leyo ingavula amathuba omsebenzi kuluntu,” uqwele njalo uNdobe.

Umanejala womasipala ombaxa iHarry Gwala, uNandi Dlamini, uthe: “Ingqwalasela malunga neenkonzo zoluntu ingumcimbi ophambili kuthi kwaye sinaso isiqinisekiso sokuba sele siqalile ukwenza iinzame zokuphucula iimeko zamanzi acocekileyo kwindawo ezijongene neengxaki ezikumila kunjalo,” utshilo uDlamini.