Kubanjwe iphulo ngamapolisa nagamanina eMonti

Inkumanda yamapolisa esikhululo saseCambridge eMonti ikhokhele igqiza lamanina akwisebe lesipolisa, akwezendlela kwanalawo akumthetho onyanzelisayo omasipala ombaxa iBCMM kwiphulo elibizwa ukuba “Operation Basadi”.

Ngokwesithethi samapolisa alammandla uKapteni Mbi uthi, eliphulo liyingxenye neentshukumo ezenziwayo zale nyanga yamanina. Bakuhola wendlela uN2 apho bagacele abenzi bolwaphulo mthetho nabajonga abo bajongene namatyala okuxhwwilwa abantwana kwanokubaxhaphaza ngezesondo.Oku kuqale ngentsimbi yesithoba kusasa namhlanje.