Kubanjwe ititshala ngezityholo zokudlwengula

Yindoda enamashumi amahlanu anesithathu engumfundisi-ntsapho kwisikolo samabanga aphakamileyo eMaluti ebanjiweyo ngamapolisa emva kokuba ityholwa ngokudlwengula umfundi wesikolo sakhe oneshumi elinesithandathu ubudala.

Ingxelo ephuma kumapolisa ithi lo mfundisi-ntsapho wathatha le ntwazana wayilayisha emotweni yakhe eyisa kwigumbi ahlala kulo edolophini eMaluti.

UKapteni Raphael Motloung udiza ukuba apha endleleni umfundisi-ntsapho watofa ixhoba ngento eyozelisayo engaziwayo isenzela ukuba ixhoba libeyozoyozo nalapho lathi lakulala ixhoba waliphindaphinda elidlwengula.

UMotloung uthi emva kokuba egqibile ukudlwengula ixhoba walikhupha emotweni ukuba maligoduke liye apho lihlala khona. Emva koko uye waliyalela ukuba lingakhe lixelele namnye umntu ngokwenzekileyo kulo.

UKapteni Motloung uthi ixhoba lidize ukuba oko kwathi kwenzeka esi sehlo utitshala wakhe ebesoloko emgadile kwanto ayenzayo kuba engafuni aye emapoliseni amchaze okanye achaze kwabasemagunyeni esikolweni.

Utitshala uye wabanjwa kuLwesihlanu weveki ephelileyo. NgoMvulo uvele kwinkundla yamatyala eMaluti ngetyala ajongene nalo lokudlwengula umfundi.

Ityala limiselwe umhla wamashumi amabini anesithandathu kule nyanga. Utitshala ushiyeke ngaphakathi eziseleni kuba kusaphandwa. Inkundla yalile ukumnika ibheyile.