Kubanjwe owasetyhini enompu

Amapolisa aseDutywa abambe owasetyhini oneminyaka engama-55 ngokufunyanwa enompu ongekho semthethweni nongenazimpepha uneembumbulu ezimbini ngaphakathi.

Lo wasetyhini ubanjwe ngomgqibelo kusasa kwilali yakuTimane eColosa eDutywa. Ngokwengxelo, amapolisa aye ahletyelwa ngale nyewe yalo mama ngabahlali bakuTimane.

Lo mpu kulindeleke ukuba uyokuhlolwa ukujonga ukuba awukhange wenze monakalo kusini na ngaphambili kummandla waseDutywa.

Owasetyhini ujongene netyala lokuba nompu ongekho semthethweni.

Kulindeleke ukuba avele namhlanje phambi kweenkundla zamatyala aseDutywa.