Kubethabethana izimvo ngokunyathela kukaTrollip entabeni

USodolophu waseBhayi uAthol Trollip, usekela sodolophu uMongameli Bobani neenkosi zemveli bengena entabeni yaseMotherwell. Umfanekiso: MPUMELELO MATWA

Ugxekwe ngabahlali
bemtyhola ngokuzigqatsa nangokuleqa izinto ezikude kuye uSodolophu waseNelson
Mandela Bay uAthol Trollip emva kokungena esuthwini kumahlathi aseBhayi naseTinarha
ngoLwesihlanu weveki esiyishiyileyo.

Abahlali bathi lo kaTrollip utsibe ilitye lika phungela kuba njengomntu ongolukanga isiXhosa
nonguMlungu akanalungelo lokubeka umcondo wakhe kwindawo yolwaluko
lwesiXhosa. Bathi eyokuyala abakhwetha yona ingaphaya kwamandla ukulumeza.

UTrollip ugaleleke
kwezondawo emva kokusweleke komkhwetha uLuphelo Madela (19) waseKhayelitsha nobengumfundi kwisikolo samabanga aphakamileyo iNkululeko eTinarha.

“Uyintoni umlungu kwizinto zamasiko, wolukela phi yena”? Utshilo uNkosana Mlambo.   

USebenzile Mntuyedwa ohlala kwilokishi yaKwaZakhele uthe abelungu abathetha isiXhosa  bayingozi enkulu kwaye bayakuthanda ukuzicingela tsolo ngelithi bayazazi izinto zakwaXhosa. “Makahoyane nepolitiki azise iinkonzo ebahlalini ayeke amaXhosa nento zawo,” utshilo.

UNomathemba Silolo waseMotherwell uthethe wathi:”Amadoda esintu ayala ukuba sinyathele okanye sihambele kufutshane nentaba singabazali abangoo mama babantwana, umlungu yena uvunyelewa njani, masivunyelwe nathi kaloku, Thyini!”

Ngethuba ebetyelele ezindawo uTrollip ebephelekwe  ziinkosi zemveli zaseBhayi, iingcibi, amakhankatha, abazali namagosa kamasipala, uzinike isiduko esithi unguNyawuza. 

Ugxeke iindawo abahlala kuzo abakhwetha esithi azikhuselekanga, zibubugxwayiba, kulahlelwa kuzo inkunkuma kuquka
nephampasi zabantwana.

“Ndiyazazi andinguye
umXhosa kodwa njengomntu okhulele ezifama ndikhule ndihamba namanqalathi siquqa
entabeni sityelela abakhwetha,” uzithethelele ngelo uTrollip.

Oyinkosi kwisizwe
samaNdlambe eBhayi uZolile Solwandle ukhahlele kusodolophu ngokutaka angenelele
kwimicimbi ephathelelene nolwaluko nje ngosodolophu esithi kudala bathethisana
noosodolophu abadluleyo bengamaXhosa, akukho namnye owakha wabonakalisa
inkathalo.