Kubhaqwe imizimba engcwatyiweyo eNgqushwa!

Kuvulwe ityala lokudlwengula kwakunye nelokubulala ngamapolisa aseNgqushwa emva kwesenzo esothusayo sokufunyanwa kwemizimba emibini yenkosikazi kwakunye nendoda ingcwatyiwe kude kufuphi nendlela yemoto ngeentsuku ezohlukeneyo nakwiindawo ezahlukeneyo kwiilali zaseNgqushwa.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi samapolisa ephondo, uKapteni Khaya Tonjeni, ithi lo wenkosikazi umzimba ubhaqwe kwilali iLower Qeto, ubhaqwa ngumhlali onamashumi amathandathu ananye eminyaka ngethuba ehamba nezinja zakhe ngoMvulo, nalapho izinja ziye zangqunga kwindawo le inomzimba.

UTonjeni uqhuba uthi le ndoda ibone ukuba mayilandele, ijonge le nto inika umdla kwezi zinja zayo nalapho ibhaqe intloko yomntu, ekuqwalaseleni yabe sele ibona nengcwaba elingenzulwanga kuyaphi eligqunyelelwe ngomhlaba, amatye namahlahla. Le ndoda emva komothuko iye yabiza amapolisa ekubeni azokubona esi simanga.

Umzimba uye wakhutshwa ngaphandle ngamapolisa nekuye kwafumaniseka ukuba le nkosikazi iqikelelwa kumashumi amathathu ukuya kumashumi amathathu anesihlanu eminyaka ubudala. Isidumbu besinxibe ibhulukhwe yejini eluhlaza, isikipa esimhlophe ngaphantsi, ijezi ebomvu ebhalwe “champion” kwakunye neebhutsi ezimdaka ngombala ezinyaweni.

UTonjeni uthi amapolisa afumanise ukuba iqale ngokudlwengulwa phambi kokuba ibulawe le nkosikazi.

Umzimba wale nkosikazi ibingowesibini ukufunyanwa kwiveki enye nanjengoko ngempelaveki kubhaqwe isandla somntu kanti ngumzimba wendoda engcwatywe ngasendleleni kwilali yaseGcinisa phakathi kweelali iMambalwini neMqwashini eNgqushwa. Le ndoda iqikelelwa kumashumi amane eminyaka.

Ingxelo yamapolisa ithi emva kokuba ethe asikhupha isidumbu asifumene sinamanxeba kumzimba ongentla.

Umfi ungcwatywe nempahla ebeyinxibile nathe amapolisa abalula kuyo isilamba esimnyama nesenziwe ngesikhumba, kwakunye nebhulukhwe embala umeruni.

Amapolisa akwathe umfi ubethwele isankwane esimdaka ngokwebala, iimbadada ezimhlophe, eneenwele eziphothiweyo, kwaye enxibe imisesane emithathu, kwiminwe emithathu ekwisandla sasekunene.

Amapolisa afunisa ngezihlobo zale ndoda, kwaye acela nabani na ongabe ulahlekelwe ngumntu oqikelelwa kule minyaka, nonezi mpawu zingasentla aqhakamshelane necandelo labecuphi eNgqushwa.