Kubhaqwe imveku esandul’ ukuzalwa ilahliwe eGcuwa

Kubhaqwe usana elisand’ ukuzalwa lusaphila kwilali yakwaSotomela kude kufuphi neyunivesithi yaseWalter Sisulu eseBika eGcuwa, libhaqwa yindoda eyolusa iigusha kwakunye neenkomo. Olu sana luyintombazana, lubhaqwe ngomhla wokuqala kule veki sikuyo.

Isithethi samapolisa aseGcuwa uKapteni Jackson Manatha, uthi indoda iye yakhwaza abantu yakubona olu sana.

“Le ndoda ingumelusi ibisazi bhadulela ikhangela imfuyo kweli hlathi nanjengoko besele kungorhatya ilixesha lokuvalela. Ithe yakothuka emva kokubona eli sikizi yakhwaza abafundi abathathu baseWSU ekubeni babone nabo. Abafundi baye batsalela amapolisa aseMsobomvu ngoko nangoko. Usana olo luye lathathwa lasiwa kwisibhedlele saseGcuwa nelisagcinwe khona.”

UManatha uthi, ityala lokulahlwa kolu sana livuliwe. Akuka bikho mntu ubanjiweyo, amapolisa asenza uphando. Ayabongoza onokuba nolwazi ngomama womntwana atsalele kwisikhululo samapolisa aseMsobomvu ku047 492 0180.

Ukanti nombutho ongenanto yakwenza norhulumente ojongene nokukhathalela abantu abosuleleke yintsholongwane kagawulayo, kwanokukhathalela abantwana iWe Care HIV and Aids, ikukhalimele ukulahlwa kwale mveku isithi, zininzi iindawo umama anomsa kuzo umntwana xa engamfuni kuno kumlahla, ndawo ezo zifana namaziko oonontlalontle nakwizihlobo.

UMsunguli we-We Care HIV and Aids uNokwanda Ntloko uthi: “Oku asinqweneli kubona ingakumbi kwezi ndawo sisebenzisana nazo. Nokuba umntwana ebeze ngempazamo kodwa ngoku sele ekhona. Kukwabonisa kwano kungasetyenziswa kwezikhuseli ngabantu. Imbi into yokubulala usana, lo nto iza kumngcikiva ubom bakhe bonke umntu. Ingakumbi ukuva kwakhe ukuba lusaphila.”