Kubhaqwe usana lulahliwe eBhayi!

Usana olucholwe kwihlathi lelokishi yaseBhayi UMFANEKISO: NgoweNkonzo yesiPolisa

KUPHINDE kwabhaqwa usana oluneKubhaqweveki ezintandathu luzelwe olulahlwe ngumama walo eWalmer. 

Sithetha nje,  amapolisa aseBhayi aphantsi phezulu ekhangela umama olahle olu sana.


Ngokwengxelo ephuma kwisithethi samapolisa ala mmandla uColonel Priscilla Naidu, usana lubhaqwe ngeCawa emva kwemini lubhaqwa ngabantu ebebevela ecaweni emva kokuva isikhalo sosana.

 

UNaidu uthi aba bantu bebezihambela ngendlela, basondele ngakwihlathi eli beyokukroba le nto ikhalayo  bafika ilusana lubhijelwe ngengubo, ecaleni kwalo kukho ibhegi enamayeza ngaphakathi anegama lomama womntwana. Aba babhaqe usana baluthathile balusa kwisikhululo samapolisa eWalmer.

 

Abaphandi ebebelandela ityala eli balandelele kwinkcukacha abazifumene kwikliniki ebibhalwe kumayeza osana olu. Igama lomama womntwana elibhaqwe kumayeza la nguPhelokazi Gxoyiya ekukholelwa ukuba useAddo.

 

Amapolisa alivulile ityala. Usana luselugcinweni olukhuselekileyo.