Kubhaqwe usana olubomvu emgqomeni eGcuwa

Ngentseni yanamhlanje eGcuwa kubhaqwe usana olubomvu kumgqomo wokulahla inkunkuma ozinze cebukuhle neButterworth Hospital.

Olu sana lubhaqwe yindoda ephazamisekileyo engqondweni ngexesha ibikhangela into esiwa phantsi kwempumlo, kulo mgqomo ubugcwele uphuphuma yinkunkuma.

Le ndoda iye yabaleka yayokuxelela amapolisa esikhululo saseGcuwa ngolu sana.

Afike athi xa enqika umgqomo lowo usecaleni kwendlela eya esibhedlele, ahlangabezana nevumba lelo sana ekubonakala ukuba besele lineentsuku eziqikelelwa kwezine okanye ezintlanu lilalihlwe kuwo.

Amapolisa alifumene olu sana livele ngentloko kumalaphu amhlophe ebegcwele igazi, ekubonakala ukuba sikhutshiwe isisu.

Ngokwendlela ebelibonakala ngayo olusana, inokuba besele ligqibe iinyanga ezintandathu uyokuma kwezisixhenxe lisesuswini kumama walo, kuba amalungu walo omzimba ebesele ebonakala ukuba ngawomntu ogqibeleleyo, njengoko intloko ibeneenwele, iingalo zibonakala, iminwe kunye nezinye iindawo.

Abahlali abagxamesa kwiiflethi ezijamelene nalo mgqomo, bathi bebecinga ukuba yinyama elahliweyo lena inukayo.

Omnye umhlali ongavumanga kuchazwe igama lakhe, uthe ukhona umntu abamkrokrelayo kwesi siganeko, kuba ebezithwele kodwa babona ngesisu sesingabonakali.

“Ndibawela amapolisa khe azokuphanda kwezi flethi, kuba ukhona thina umntu esimkrokrelayo esimbone sele engenasisu,” utshilo.

Uthe bazimisele ukusebenzisana namapolisa ukuze kufunyanwe lo mntu ulahle umntwana kulo mgqomo ungekudanga kubo.

Ukanti abahlali bakwagxeke noMasipala waseMnquma ngokurhuqa unyawo ekuthutheni inkunkuma edolophini, kuba bathi ukuba inkunkuma ibithathwa ngexesha elifanelekileyo ngowubhaqwe umzimba wolu sana ungekanuki.

Emva kokuba kubhaqwe olu sana, siqhagamshelene nesithethi samapolisa aseGcuwa, uKhapteni Jackson Manatha, ngeenjongo zokwazi ukuba likhona ityala elivuliweyo kwisini na, kodwa ngelishwa simfune ekumsitho wokunikezelwa ngezithuthi zamapolisa eBhisho.

Ngexesha kushicilelwa eli nqaku, ebengekaqinisekisi ukuba livuliwe ityala okanye alivulwanga.