Kubhubhe amadoda asibhozo eTinarha!

UMKOMISHINALA wamaPolisa eMpuma Koloni, uLt Gen Nomthetheleli Mene, umemelele kubahlali ukuba bancedisane namapolisa ekubambeni abarhanelwa ababandakanyeka ekubulaweni kwabantu abasibhozo kwaze konzakala wamnye kwiziganeko ezibini ezohlukeneyo zodubulo kwaNobuhle eTinarha (Kariega) namhlanje.

UCol Priscilla Naidu ongumlomo wamapolisa uthi, kwisiganeko sokuqala, kuvakala ukuba kusasa namhlanje, malunga nomkhono phambi kwentsimbi yeshumi elinambini, amapolisa abizelwe kudubulo olukwisitalato iMabi, apho kufunyenwe imizimba emine yamadoda ingaphakathi kwiMazda 323.

“Bonke bebenamanxeba okudutyulwa aliqela kwimizimba engasentla. Indoda yesihlanu, nayo ebinamanxeba aliqela okudutyulwa ibilele ngemva kule moto, yaze yabalekiselwa kwisibhedlele esikufutshane ukuze ifumane unyango. Ixhoba lesithandathu, ebesele libhubhile, lifunyenwe liqungquluze kwiimitha ezimbalwa qelele kwesi sithuthi, ” kubika uCol Naidu.

UNaidu uthi aba babhubhileyo baphakathi kweminyaka eli-18 nama25 ubudala kwaye amapolisa asafunisa ukuba ngoobani.

Kwisiganeko sesibini, malunga nemizuzu elishumi emva kwentsimbi yeshumi elinambini, kuye kwafunyanwa imizimba emithathu yamadoda kwisitalato iZolanqini.

“Emibini ifunyenwe ingaphakathi emotweni ehlobo lweVW Polo Vivo ngelixa owesithathu ufunyenwe uqungquluze ngaphandle kwemoto le. Bonke bebenamanxeba aliqela okudutyulwa emizimbeni,” kutsho uCol Naidu.

Uthi aba baqikelelwa kuma32 nama40 eminyaka ubudala. Isithuthi esi kuvakala ukuba sabiwa eHumansdorp ngoCanzibe walo nyaka.

Kuvulwe amatyala amabini okubulala abantu abaliqela. Abenzi besi senzo abakabanjwa kwaye nonobangela wesenzo sabo awukaziwa.

UNaidu uthi amapolisa azama ukuphanda ukuba ezi zenzo ziyazalana kusinina.

ULt Gen Mene uthe ufuna ukubona abenzi besi senzo bebanjiwe zingaphelanga iiyure ezingama72.