Kubhubhe inkosikazi ewelwe yindlu emva kwesichotho

KUBHUBHE inkosikazi eneminyaka engamashumi amathandathu anesithandathu emva kokuwelwa yindlu kwisichotho esihlasele ngokumandla eDikeni naseXesi kumasipala iRaymond Mhlaba ngokuhlwa kwangoLwesine.

Esi sichotho sihlasele kwiilali ezisibhozo eDikeni naseXesi. Le nkosikazi ibhubhileyo yaseCwaru eXesi.

USodolophu waseRaymond Mhlaba, uBandile Ketelo, utyelele kumzi wale nkosikazi wadlulisa amazwi wovelwano. “Umasipala uza kunika yonke inkxaso efanelekileyo kwanoncedo kolu sapho nabanye abahlali abachaphazelekileyo kwesi sichotho,” utshilo uKetelo.

NgoLwesihlalu amagosa omasipala ebexakekile ehlola ubungakanani bomonakalo. “Siza kuhlala phantsi neSASSA, iSebe loPhuhliso loLuntu, umasipala weSithili iAmathole kwaneSebe loHlaliso loLuntu ukuqinisekisa ukuba abo bachaphazelekileyo bayancediswa ngokuhlaliswa kumaholo akufutshane,” utshilo uKetelo.

Iindawo zaseDikeni ezichaphazelekileyo yiSheshegu, Khayamnandi, Lloyd, Tyutyuza, Ngqele 1/ 2, Ncera naseSkweyiya kwaneCwaru yaseXesi.