Kubulewe intatheli eSomalia

Kuphinde kwabulawa intatheli yasetyhini kwakhona kungaphelanga neenyanga ezintandathu kwilizwe laseSomalia.

Le nzwakazi ibingumvelisi wenkqubo kanomathotholo iMogadishu FM idutyulwe ngeCawa ngaphandle kwi- yunivesithi yaseMogadishu waze wabhubhela esibhedlele.

Umongameli wela lizwe uHassan Sheikh uzikhalimele ezo zenzo zokuhlaselwa kwabantu abangenzanganto esithi bakuthi badibane nengalo yomthetho.

Ela lizwe lelona linobungozi ngakwiintatheli kuba ziyabulawa.

Ikomiti yombutho olwela iintatheli iProtect Jounalist udize ukuba ukusukela ngonyaka ka1992 sele ziyi59 esele zibulewe, ze zibeyi18 ezibulewe ngo2012.