Kubulewe usihlalo weEFF eKapa!

Abantu ebebehlala noXolani Jack odutyulwe wabulawa endlini yakhe bathi kunzima ukwamkela ukuba ubulewe, ebehlala kwiiflethi zaseThembokwezi umfanekiso: Buziwe Nocuze

Basothukile abahlali kwizindlu eziseThembokwezi kulandela ukudutyulwa kubulawe usihlalo wombutho weEconomic Freedom Fighters ngemvula yeembumbulu.

UNeliswa Bomvana noneminyaka engamashumi amane anesine ubudala uxelele I’solezwe ukuba esi senzo sibashiye bexheleke kakhulu nanjengoko uXolani Jack ebengumntu obeka abantu phambili kwinto yonke ayenzayo.

“Okubuhlungu kukuba thina khange sive nezithonga zokudutyulwa kwakhe sive nje kuba sesibizwa ngomnye woogxa bethu abakwahlala apha besixelela ukuba uJack udutyulwe,” utshilo uBomvana.

Uqhube wathi umfanekiso wakhe edunduluzile kwaye elijaja ligazi ngumfanekiso ongasokuze uphume engqondweni yakhe.

“Zange ndayibona into embi olwa hlobo kuba ngokuva kwethu zilishumi elinesine iimbumbulu ezisetyenzisiweyo ukubulala uJack kwaye inani eli lazo liyabonakalisa ukuba umenzi wobubi ebefuna ukuqinisekisa ukuba ngenene umbulele.”

Ebuzwa ngesizathu sokubulawa kukaJack ngokungenalusini, uphendule wathi ingxaki zezi zindlu bahlala kuzo.

“Silulutsha lwale ndawo siye sabona ukuba akukho nkqubela kwaye indawo yethu ayikhuli njengezinye iindawo, abantu bakhelwa izindlu kodwa thina aside sakhelwe zindlu zabe ezi zindlu zihleli nje zingenamntu.”

Lo kaBomvana uqhube wathi kunyaka ophelileyo baye banyanzelisa bangena kuzo ngenkani nto leyo eyabadalela iintshaba.

“Kukhona abantu abafuna ukufaka abantu babo kwezi zindlu ngoku balwela into yokuba siphume ze bafake abo bantu babo, kwaye okubuhlungu kubulawa uJack nje bekufanele ukuba siya kwinkundla yamatyala ukuyoxoxa malunga nomcimbi wezi zindlu.”

Watsho esithi izindlu ezi zezenkampani ethile engazange izisebenzise.

“Ukuba bacinga siza kubuya umva kuba bebulele uJack bayaxoka, asizuphela mandla de ezi zindlu sizifumane kwaye asizubaleka sizishiye kuba bembulele yena, siza kuqhubeka sisilwela amalungelo ethu,” utshilo uBomvana.

Ebuzwa ukuba aboyiki na emva kwesi sehlo, uthe kakade babe zifumene izigrogriso zokuba baza kubulawa xa bengabuyi mva kule nto idibanisa nezi zindlu.

“Sibahlanu thina kwakuthiwe siza kubulawa kuba siphambili kule nto yezi zindlu, sele bembulele ke owokuqala asiyazi ukuba kuza kulandela bani nini, kodwa abantu into esifuna bayazi kukuba asiyi ndawo.”

Bebelishumi elinesibhozo abantu abahlala kwezi zindlu kodwa nanjengoko kubulewe uJack, kushiyeke abalishumi elinesixhenxe.

UBomvana umchaze uJack njengomntu obeyimela inyaniso kwaye ebengabafela abantu bakhe.

“Silahlekelwe kakhulu kuba nangona besingekho phantsi kombutho wepolitiki omnye kodwa besisilwela into efanayo kwaye wawungasokuze umve efaka izinto zemibutho, besihloniphana kakhulu.”

Watsho esithi nanjengoko besazi ukuba uJack angabafela nabo bangamfela kuba ebehlala enyanisweni kwaye ebengagungqi.

ISithethi samaPolisa aseKapa uNoloyiso Rwexana uthe ityala lokubulala livuliwe kulandela ukudutyulwa kubulawe indoda endlini yayo.

“Iingxelo zithi kufike indoda ebinxibe izinto ezimnyama yakhaba ucango ze yavulela ngeembumbulu kumfi, akukabanjwa mntu.”