Kubuyiselwe ukubona kwabo bangaboniyo

Isigulana esifumana utyando lwamehlo kwisibhedlele iSt Elizabeth eLusikisiki. Umfanekiso: ISebe lezeMpilo leMpuma Koloni

Inkqubo yeentsuku ezintlanu yotyando lwamehlo ibibanjelwe kwisibhedlele iSt Elizabeth eLusikisiki kwisithili saseO.R Tambo, ngokubambisana neBhunga labangaBoniyo eMzantsi Afrika.

Oku kwenzeke ukususela nge10 ukuya kutsho nge14 kweyeNkanga. Bangaphezu kwamashumi asithoba (90) abantu abaye bahlolwa, yaye abangamashumi amahlanu anesine (54) benza olu tyando lunokutshintsha ubomi babo.

Kwiphondo leMpuma Koloni kulo nyaka, liwaka elinamashumi amathandathu anesithandathu lotyando lwamehlo esele lwenziwe. Iphondo lenze utyando lwamehlo angamawaka amabini anamakhulu amahlanu anamashumi amabini anesihlanu (2525) ngo2021. Ezi nkqubo ziyilelwe ukubuyisela ukubona kwabo bangaboni kakuhle.

UNomakhosazana Meth, umphathiswa weSebe lezeMpilo eMpuma Koloni, uthethe ngempumelelo yale nkqubo. “Sibulela igqiza loogqirha abaze kwiphondo lethu bezokunikezela ngotyando olufuneka kakhulu nolutshintsha ubomi babantu abanengxaki yokubona.”

“Ibe yimpumelelo, eyenzeka ngenxa yentsebenziswano yethu neBhunga labangaBoniyo eMzantsi Afrika, sibulela kakhulu,” utshilo.

UMeth uthi babone imincili yabo bebelangazelela ukubona. Iminqweno yabo iye yafezeka, nemithandazo yabo iye yaviwa.

Isebe lenze utyando olongezelelekileyo

Isebe likwabambe umdyarho wokunciphisa amabele kule mpelaveki, iphulo elikhokelwa yintloko yotyando lweplastiki, uGqirha Viwe Nogaga, ngeenjongo zokunciphisa ukusilela kolu tyando kwisibhedlele sommandla waseMthatha (MRH). Olu tyando lwenzelwe ukunceda abasetyhini abaphethwe ziintlungu ezibuhlungu zomqolo nentamo ngenxa yemacromastia.

IMacromastia yimeko ebonakaliswa kukwandiswa okungaqhelekanga kwezicubu zebele (breast tissue) ngaphaya komlinganiselo wayo wesiqhelo, enokuthi ibangelwe zizicubu ezinamafutha amaninzi. Olu tyando lokunciphisa amabele lwenziwe kwabasetyhini abalishumi elinesixhenxe (17).

Isebe lezeMpilo eMpuma Koloni lityikitye isivumelwano sokusebenzisana neOperation Smile South Africa kwinyanga ephelileyo, nto leyo eza kubangela ukuba abantwana nabantu abadala abaninzi abacandeke imilebe eMpuma Koloni bafumane utyando olutshintsha ubomi babo.