Kucelwa amalizo kwikhaya likaMasibulele obethwe wabhubha!

UMasibulele Ngqoleka obengumfundi eMcucuzo High School, kwaSijula eCofimvaba, nobethwe wabhubha ebethelwa izityholo zobusela. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

UPhindeka Ngqoleka nongumama wenkwenkwe enguMasibulele ebethwe yabhubha kwaSijula eCofimvaba, kwiveki ephelileyo kuba etyholwa ngokuba imali, uthi esele kumvuyisa kukuba umntwana wakhe ezakuthi angcwatywe ngebhokisi nokuba kungangatyiwa kumngcwabo wakhe.

Umama womntwana uPhindeka akaphangeli uziphilela ngokuhamba ehlakula iigadi zabantu ukuze afumane imali, avase impahla yemizi, enze nemisebenzana elalini ukuze bakwazi ukulala betyile. Kweli khaya umbutho awukho kwaye akukho nomnye ophangelayo kungoko luye lwacela amalizo okuba lungcwatyelwe unyana walo.

UNosipho Mkoko nosisithethi sosapho okwangudadobawo kongasekhoyo uMasibulele, ngethuba ethetha neli phephandaba I’solezwe lesiXhosa, udize iindaba ezimnandana esithi noko inxeba alisafani ngoku nakuqala kuba uluntu luyavela ngokuncedisa.

Uthi sele kuvele usisi othile noncedise ngebhokisi yokungcwaba kwaye nekhaya acelelwe kulo labangcwabi iHangana Funeral Parlour nalo longezile kumalungiselelo angaphakathi omzimba.

UMkoko uthi abayidingayo ngoku yigrosari (ukutya) yosuku lomngcwabo nabanokuyivuyela ukuba bangaxhaswa ngayo belusapho kwakunye nentente nanjengoko indlu inye kuphela kweli khaya.

Ikhaya likaMasibulele eCofimvaba apho aza kungcwatyelwa khona. Kucelwa nokuba yintente kuloo msamariya ulungileyo. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Inkxaso iza emva kokuba iKhula Community Development Project EC, icelele eli khaya amalizo kuye nabani na nanjengoko belungazazi usapho ukuba lakungcwaba njani kwaye ngantoni.

UMasibulele uyangcwatywa kule mpela veki kowabo eCofimvaba. Ukubhubha kwakhe kuza emva kokuba wathi wabethwa kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ngabahlali ebethelwa ukuba ebe imali.

UMkoko uthi ngenene xa wayethetha noMasibulele embuza wavuma ukuba imali uyithathile futhi ke wathenga izinto ezibalulekileyo ezifana neyunifomu yesikolo kwakunye neencwadi kuba efuna ukuya esikolweni kwaye eyazi ayikubakhona kowabo imali yokuba athengelwe iyunifomu yesikolo.

Lowo ufuna ukufaka isandla kweli khaya ukuncedisa ngentente okanye imali yentente ebolekwayo nemali yegrosari angafaka kule akhawunti yakwaCapitec 1332660914.

Abarhanelwa abajongene netyala lokubetha babulale uMasibulele bavelile ngoLwesine kwiveki ephelileyo kwiNkundla yamaTyala eCofimvaba, ze bakhululwa ngebheyile. Usapho luthi kudala abantwana bamosha basiwe kwaSibonda bohlwaye noko babeqatha ngokuba bade bambethele ukumbulala.