Kucholwe usana luphila eCumakala!

Umfanekiso wosana olubhaqwe lulahliwe eCumakala UMFANEKISO: SAPS.

Kubonakala zithe gqolo izenzo zokulahlwa kwabantwana abasandul’ ukuzalwa mvanje.  Namhlanje [uMvulo] kuthe kwabhaqwa olunye usana oluneentsukwana ezingephi luzelwe,  olu sana lufunyenwe lukhala ekoneni yegadi yomzi kwidolophu yaseCumakala.


Othethele amapolisa, uKapteni Siphokazi Mawisa,  uthi umnikazi womzi uthi uve ngesikhalo sosana emveni kwendlu yakhe wayokukroba,  xa efika lusana luhamba ze lunenapkeni kuphela esiqwini.


UMawisa uthi usana olo luye lathathwa,  sithetha nje luselugcinweni kwisibhedlele sala dolophu.


Ityala lokulahla umntwana livuliwe kwaye amapolisa asaphanda.


UMawisa ukwabongoza nabani na onokuba nolwazi ngabazali bolu sana batsalele amapolisa.


 Ukanti kwiveki ephelileyo kubhaqwe usana luphila nalo kwirenki yezithuthi zaseMount Fletcher,  nalo nelikugcino esibhedlele.