Kudlalwa ugqaphu nopuca kule Krismesi

Kwindawo yaseMahlubini eTsomo kuza kube kubuyelwe embo xa ama2000 aza kube ebukele oomama noobhuti babo abazalwa kwiminyaka yoo80 bekhuphisana, bedlala imidlalo yamandulo efana nogqaphu, upuca, icekwa, uqandas, ushenxe kwakunye namapetyu. Lo mnyhadala ubizwa Mgusha Fun Picnic.

Umsunguli weBasino Ekasi Models eKapa uNoxolo Mdewu, noyinzalelwane yaseMahlubini ebambisene nePARANOVA, uthi ufuna ukufundisa nokubonisa ukuba ubomi babukhona kwaye bumnandi ngaphandle kobuxhakaxhaka obusetyenziswa ngabantwana kule mihla.

UMdewu uthi ngokwenza loMgusha Fun Picnic, ikwaziinzame zokubuyelana kwababegqibelene kudala apho kuza kube kukhunjuzwana ngezinto zokukhula.

“Hayi yonke into yayingetekhnoloji, kwakukuninzi okwakusonwabisa ngexesha lethu lokukhula. Ndifuna ukubonisa ukuba kwakuphilwa kwaye xa kunokubuyelwa embo nezixholoxholo ezingaka zingehla kuba ezi zinto zibukelwayo zinawo umthelela kubantwana bethu,” utshilo uMdewu.

Lo mnyhadala unge26 emva kweKrisimesi. Uza kube uqhutyelwa eBonus Primay School eMahlubini apho uMdewu noParanova babefunda khona.

Ukungena yiR20, icooler Box uyibhatalela iR20, nayo.

“Imali esiza kuyenza ngolu suku siza kuthenga izinto eziza kuthi zincedise eBonus Primary njengoko sabundukunywa sesa sikolo,” utshilo uMdewu.

Eli gqiyazana lithi likwiphulo lokuzisa ezilalini zonke ezi zinto zenziwa ezidolophini. UkwaneNGO ecelela abangathathi ntweni impahla zokunxiba.