Kudutyulwe abakhweli yavalwa iRenki yaseBellville

IVALIWE iRenki yeeTeksi eBellville emva kokuba kudutyulwe konzakala abakhweli ababini kumlo ogqubayo phakathi kombutho weBellville Taxi Association (Bellta) neBloekombos-Wallacedene Taxi Association (Bloewata).

Ngokokutsho kweCape Amalgamated Taxi Association (Cata) undlunkulu wale mibutho, ingavalwa umlibe le renki. Lo mlo uqale ngoLwesihlanu kule veki iphelileyo.

Le mibutho ibangisana ngeendlela, sitshilo isithethi seCata uAndile Soyema. Uthe iRenki yaseBellville esetyenziswa ngabakhweli abaninzi xa betshintsha iiteksi eziya kwindawo abasebenza kuyo ingahlala ivaliwe de kufikelelwe kwisivumelwano.

“Siyafuna ukuyivula le renki nanjengoko singafuni ukushiya abakhweli bemile. Ayilunganga le nto kubo. Ichaphazela neminye imibutho yeeteksi ezilayisha kule renki,” utshilo.

Uthe eyona nto imbi kukuba abayazi ukuba mabenzeni nanjengoko bengenayo enye indlela yokuthutha abasebenzi abasebenza ngapha kwemida yeBellville.

ULulama Vanqa osebenza eBrackenfell, uthe oko kwaqala umlo kwanyanzeleka ukuba asebenzise uloliwe nto leyo angayiqhelanga. “Ndiyasokola ngoku, ndifika emva kwexesha oko. Ndivuka ekuseni ndikhwele iphela eliya kwisikhululo soololiwe eNyanga. Ndikhwela uloliwe obheka eMutual nalapho ndifika ndikhwele oya eBrackenfell. Banamaxesha wabo kwaye bazala beme ngeembambo. Uyakwazi ukungakhweli ngoku umbona ngenxa yokugcwala,” utshilo.

UNoluvo Vangaye osebenza eCape Gate Mall, uthe uqesha imoto ukuya emsebenzini. “Lo nto itya kum empokothweni. Ndibhatala amafutha wemoto yomqhubi kanti bendibhatala iR40 ngosuku. Indichanile nyhani le nto yalo mlo,” utshilo.

Nkqu norhulumente waseNtshona Koloni ungenelele kolu dabi. Isebe lezoThutho neMisebenzi yoLuntu ePhondweni babambe intlanganiso namapolisa nomntu obhalisa iiteksi kwiRenki yaseBellville. Kulapho kugqitywe khona ukuba mayivalwe le renki, sitshilo iSithethi sezoThutho kweli Phondo uSiphesihle Dube.

“Isavaliwe irenki de siqinisekise ukuba bakhuselekile abakhweli. Obhalisa iiteksi usixelele ngokunqunyanyiswa kwazo. Kwakukho ubundlobongela kweyeKhala. Kwanyanzeleka ukuba sonyule umxolelanisi ngeenzame zokufumana isisombululo,” utshilo uDube.

Uthe amapolisa namagosa ezendlela asazama ukufumana enye indlela yokwenza ubomi lula kwabo basebenzisa le renki xa betshintsha iiteksi eziya kwiindawo zabo.

“Ayamkelekanga into yokuba impikiswano phakathi koonoteksi ichaphazele abakhweli. Ayikho ingxwabangxwaba engenakukwazi ukusonjululwa ngoxolo. Ndicela iinkokheli zonoteksi ukuba zenze kubekho uxolo kwiirenki zabo ukuze bakhuseleke abakhweli,” utshilo uDube.