Kudutyulwe abantu ababini nePolisa lazidubula ngenxa yesikhwele!

UMkomishinala wamaPolisa eMpuma Koloni uLieutenant General Nomthetheleli Mene uhlabe ikhwelo elikhawulezileyo ekubeni kukhawuleziswe uphando malunga nokudutyulwa kwabantu babhubha nekuquka kubo iPolisa.

Esi siganeko sodubulwano senzeke kwindawo yentselo ngeCawa kwilali iWesley eBell kude kufuphi nasePort Alfred.

Ngokwengxelo ephuma kuColonel Priscilla Naidu ithi, ngezithuba zentsimbi yesibhozo ngorhatya iPolisa elinguConstable (34) kwisikhululo samaPolisa eBell lingene kule thaveni linomsindo liyalela intokazi ebincuma nalo egama linguSiviwe Ncanywa (23) ekubeni baphume phandle. Ekuphumeni kwabo phandle, umzala kaNcanywa onguSiyabonga Malimani (35) ulandele naye kuba ebona uConstable enomsindo ngeliyokuhlangula umzala wakhe.

Emva kokuphuma kwabo phandle, kuvakale izithonga zompu emva koko wangena emotweni uConstable wahamba ewashiye edunduluzile amaxhoba kwindawo leyo yexhwayelo. Kwesi siganeko kurhaneleka isikhwele.

UColonel Naidu uqhuba uthi kwingxelo, ekuzeni kusa ngoMvulo, lo Constable uzidubule wabhubha esendleleni eMooifontein ePort Alfred.

AmaPolisa aphanda ngamatyala amabini okubulala kwaneqwakuqwaku lokuzibulala.

ULieutenant General Mene udlulise amazwi akhe ovelwano kwiintsapho zamaxhoba amabini uSiviwe noSiyabonga ngeli xesha lobunzima.

Ukwathi esi sehlo sisikhumbuzo sokuba amalungu akwaSAPS afanele ukuba ayithathele ingqalelo impilo yawo kwanokujonga ingqondo yabo ukuba ikulungelena ukujamelana neengxaki ukuze afumane uncedo kwangethuba.

“Ndibongoza onke amalungu kaSAPS azibona egaxeleka kwiingxaki zoxinzelelelo, adibane nabakwaEmployee Health and Wellness ngaphakathi kwaSAPS enjongo ikukuhlangula amaPolisa,” utsilo uMene. UMene uthi ikhona ukuza kuncedana kwanokunika inkxaso kwiingxaki zoxinzelelo.