Kudutyulwe uceba wabhubha kwinto ephenjelelwe sisikhwele

Isakhiwo sehotele iKing David apho indoda idubule khona uceba, emva koko yazidubula nayo UMFANEKISO: BHEKI RADEBE

IBE yingxabano ebikhatshwa kukuxambulisana encinane phambi kwehotele iKing David eQuigney, eMonti, ngentsasa yangoLwesithathu, emva koko kuvakele izithonga zompu nezikhalo, kanti kubulalana izithandani.


Iingxelo zithi indoda ekukholeleka ukuba ithandana noceba womasipala iWalter Sisulu eAlivani, esingenakumchaza ngegama okwangoku, ifike kule hotele yacela ukuthetha nalo ceba, kanti iqweba iqhinga lokumdubula eyedwa – ze nayo yazidubula emva koko.

Bashiyeke bethe tywa esitalatweni phambi kwale hotele, bebhubhile. Akekho omnye umntu othe wachaphazeleka kulo mlo. 

 

Lo ceba ebeyinxalenye negqiza lomasipala iWalter Sisulu ebelize kwindibano yokuqinisa indlela asebenza ngayo lo masipala.


“Ndiqale ndabeva bexambulisana apha phambi kwehotele, emva koko batsiba indlela. Ndive ngezithonga zompu kwabe sele kukhala lo sisi. Xa sibaleka sisiya phaya sifike edutyulwe lo sisi, wabe nalo bhuti sele ezidubule, kuligazi nje phantsi,” utshilo umsebenzi wehotele iKing David.


Amapolisa abiziwe, nalapho afumene umpu wohlobo lwe-9mm Pistol uneembumbulu ezintlanu.


 Isithethi samapolisa uWarrant Officer Hazel Mqala, uthi baphanda ityala lokubulala.


Usodolophu womasipala iWalter Sisulu uBulelwa Khweyiya uthi basothukile sesi sehlo, watsho echaza lo ceba njengomntu ozimiseleyo emsebenzini.


“Sothuke kakhulu, kangangokuba asiyazi nokuba siza kuluxelela kanjani na usapho lwalo ceba. Sithe sakuva ingxolo sabaleka saya kule ndawo yesehlo, safika iyilo nto imbi esothuse de sayeka nale ndibano besiyenza,” utshilo uKhweyiya.


Akucaci ncakasana eyona nto ekhokelele kwesi sehlo, kodwa abemithombo ethembekileyo bathi olu dushe luphenjelelwe yingxabano exube nesikhwele phakathi. Kuvakala ukuba le ndoda ilandele lo ceba, yakuva ukuba uya kwindibano eMonti.