Kufungiswa amalungu amatsha ngoLwesihlanu eBhisho

Unobhala weNdlu yoWiso Mthetho yePhondo leMpuma Koloni uNomawethu Ngcakani eICC ngoLwesine ngethuba enencoko nooNondaba malunga namalungu amatsha azakufungiswa ngoLwesihlanu. UMFANEKISO: ABONGILE GINYA

Amalungu ePalamente azakube efungiswa kusasa ngomso uLwesihlanu kwiNdlu yoWiso Mthetho eBhisho onyukile ngokwenani xa kujongwa kwisigaba esidlulileyo. La malungu esihlandlo sesixhenxe azakube engamashumi asixhenxe anesibini (72) esuka kumashumi amathandathu anesithathu (63).

Oku kuvele ngoLwesine kusasa ngethuba iNdlu yoWiso Mthetho eMpuma Koloni ibambe indibano nooNondaba eICC eMonti, apho ibixelela aba Nondaba malunga nokulungela kwabo ukubamba umsitho wokufungiswa kwala malungu matsha kusasa.

Unobhala weNdlu yoWiso Mthetho uNomawethu Ngcakani uthi yonke into sele ime ngobume kwaye nezinto zakuqhuba njengoko besele kugqityiwe. Uthi la malungu azakube efungiswa ukuba athathe umsebenzi wawo ebenyulelwe wona.

Uthi la matiletile kukuba kukho namalungu amatsha kraca angazinto kungoko kube nolusuku olulungiselwe ona ngoLwesine apho bebexelelwa.

Ezinye zezinto uNgcakani azibalulileyo kwizinto ezilindeleke kumalungu amatsha ngoLwesihlanu luhlobo lokunxiba, bayazi ebalulekileyo kubo, kwaye yintoni elindelekileyo kubo, nabayifunde ukuze inkqubo ngomso ingabinakuphazamiseka.

“Aba ayikabingawo amalungu debabe kanti bayafungiswa ngokusesikweni okanye ngokupheleleyo ngomso. Okubalulekileyo okokuqala kuthi kukuqinisekisa ukuba aba bantu bakuluhlu (72) ngaba bazakube befungiswa kuluhlu ebesilinikwe nguChief Justice Zondo.

“Ukubaluleka kolu suku ke kukuqinisekisa ukuba akukho phazamiseko xa kuqhuba le nkqubo yofungiso, ubani nobani ayazi ukuba kufanele wenza ntoni ezakuhlalaphi njani,” utshilo uNgcakani.

UNgcakani uluqinisekisile nokhuselo ngosuku lwangomso esithi ozakube ekulo msitho izakube ngumntu omenyiweyo. Kwaye wonke omenyiweyo uyabongozwa ukuba aphathe isazisi sakhe i-ID ngamanye.

Ngethamsanqa lamalungu ongezekileyo afike kanye iSebe leMisebenzi yoLuntu lisanda kongeza le Ndlu yoWiso Mthetho nekukwalungiselelwe nabantu abaphila nenkubazeko.