Kufuniswa ngezihlobo zikaNontombana

Amapolisa aseQonce abongoza uncedo kuluntu olunolwazi malunga nomhakhulu ogama linguNontombana obhaqwe kwilali yasePunzana eQonce.

Uqikelelwa kumashumi asibhozo eminyaka ubudala, abahlali baye babikela amapolisa ngale nyewe.

Isithethi samapolisa asePunzana uNoluvuyo Nani sithi, ngokophando ebebelwenza bengcambazisa uNontombana akakhange eze nanto inesihlahla.

Unxibe ijezi emdaka ngokombala, isikipa esimthubi kwakunye nezihlangu ezimnyama. Akukhange kubekho nto ephuma emapoliseni ediza ukuba uyagula ngokwase ngqondweni.

Onokubanolwazi malunga nalo mhakhulu uyabongozwa atsalele uNani kwezi nombolo 083 539 3047.