Kufuniswa ngobulale ixhegwazana ebelizihlalela lodwa!

AmaPolisa aseBridge Camp phantsi kweChris Hani, asephantsi phezulu ekhangela abarhanelwa okanye umrhanelwa obulele ngokungenalusini ixhegwazana elinama86 eminyaka ubudala laseTyelerha eCofimvaba.

Ngokwengxelo ephuma kuCaptain Namhla Mdleleni, ithi, ixhegxwazana nebelihlala lodwa emzini walo libhaqwe ngabamelwane emva koko kwabizwa amaPolisa nafike linamanxeba aliqela emzimbeni sele libanda.

Ingxelo ithi ixhegwazana eli lagqityelwa ukubonwa ngoLwesihlanu umhla we8 kule nyanga emzini walo de labe libhaqwa ngeCawa umhla we10 ngabamelwane.

Iveki iphelile akakubanjwa mntu. AmaPolisa abongoza intsebenziswano eluntwini.

UMdleleni uthi onolwazi angatsalela uDetective Sergeant Pitoli kungenjalo atsalele ku-086001011 uzakukhuseleka.