Kufuniswa ngoNtombizanele (14) olahleke emva kokuya endodeni

Intwazana yaseBhayi uNtombizane Jakuja olahlekileyo

Amapolisa aseBhayi afunisa ngentwazana ebigcinwe kwindawo yokhuseleko, kulandela ukungabonwa kwayo emva kokuba ithe iya kwiholide yokuvalwa kwezikolo kanti iya kwisinqandamathe sayo ekungaziwayo ukuba sihlala phi. 


UNtombizanele Jakuja, oneminyaka elishumi elinesine (14), ebehlala e-Erica House  Place of Safety eBhayi. 


“Ngokwengxelo yamapolisa, uNtombizanele Jajuka ushiye le ndawo yokhuseleko esithi uya kwiiholide zokuvalwa kwezikolo. Kurhaneleka ukuba uye kwisinqandamathe sakhe esihlala eCentral. Akukho waziyo ukuba esi sinqandamathe sihlala ndawoni eCentral,” sitshilo isithethi samapolisa uColonel Priscilla Naidu. 


Umama kaNtombizanele uhlala eSidwell.


Onolwazi malunga nokuba uphi ucelwa ukuba atsalele uSajini Sonica Van der Merwe ku-071 475 2309 okanye ku 041 401 3000.