Kufunyenwe umzimba kulwandle laseKhayelitsha

Amapolisa aseKapa athi ade alifumana igama lesidumbu esifunyenwe sidunduluze kulwandle iMonwabisi eKhayelitsha, eKapa.

Isithethi samapolisa aseHarare eKhayelitsha uSiyabulela Vukubi uthi umfi unamashumi amabini anesihlanu ubudala, kodwa igamma lakhe wathi akanolichaza esidlangalaleni, njengoko bengekaqiniseki ukuba onke amalungu osapho ayazi. Ukwathe uphando lokufumanisa oyena nobangela wokubhubha kwakhe lisaqhuba. Umzimba kamfi wabaqwa ngumsebenzi kwicandelo lezohlangulo elwandle ngethuba ejikeleza elunxwemeni. Lo msebenzi ongavumanga ukuchaza igama lakhe uthe, “Ndithe ndijikeleza njengesiqhelo ndabona lo mzimba ndothuka ndaxelela umphathi wam noye wabiza amapolisa.”

Ukwathe yinto engaqhelekanga ukubona ixhoba lidumbile kwaye linomonzakalo entloko, kwaye lingabonakali ngathi lityekezwe lulwandle. Oonondaba bafike kwindawo yesiganeko umzimba wexhoba ongamxibanga mpahla wombathiswe ngeplastiki, intloko ingathi ingcwatywe.