Kugalelwa iR78.9 million yokuphuhlisa iDimbaza

UMlungisi Mvoko onguMphathiswa wezeMali noPhuhliso lwezoQoqosho umfanekiso: Bheki Radebe

YIMALI engangeR78.9 million ekulindeleke ukuba ichithwe kuphuhliso lwaseDimbaza eQonce, ndawo ebifudula isaziwa ngeentshukumo zoqoqosho ngenxa yemizimveliso yayo.

Oku kubhengezwe nguMphathiswa wezeMali kwanoPhuhliso lwezoQoqosho, uMlungisi Mvoko, ngethuba esenza intetho emalunga nomgaqonkqubo kwanohlahlolwabiwo lwemali yesebe lakhe eBhisho kwiveki ephelileyo.

Malunga neR50 million yale mali, iza kuchithwa kwisigaba sokuqala sokuphuculwa kokhuseleko lwesiza soshishino lolondolozo lwendalo (Dimbaza Agri-Village and Eco-Industrial Park).

“Unokontraka sele ekwisiza eqhuba nomsebenzi ekulindeleke ugqitywe phambi kokuba uphele lo nyakamali. Imisebenzi ekumakhulu amathathu (300) kulindeleke ukuba idaleke kuquka nokuqashwa koonokontraka abancinane abalishumi,” utshilo uMvoko.

UMvoko ukwathe imali ekwiR28.9 million iza kuchithwa kumsebenzi wolwakhiwo lweendlela nakwiinkonzo zokunceda ukuvuselela imizimveliso yaseDimbaza. Kwakhona, imali engangeR13.2 iza kuchithwa ekuvuseleleni umbane kwimizimveliso yaseQueendustria kuKomani.

La maphulo, ulwakhiwo lweendlela nophuhliso lweenkonzo zemizimveliso yaseDimbaza kwanokuvuselelwa kombane eQueendustria, kulindeleke ukuba adale imisebenzi ekumakhulu amabini anashumi amahlanu anesibhozo (258).

Ethetha phantsi kolawulo lwakhe njengoMphathiswa wezeMali, uMvoko uthe baza kuyisela iliso indlela echithwa ngayo imali.

“Kubalulekile ukuba sazi ulwamvila lwale mali esiyinikezela kumasebe ngamasebe karhulumente ekuphuculeni impilo yabantu bakuthi, ukuze sikwazi ukuphucula izicwangciso zethu.”

UMvoko ukwaqhwabele izandla inyathelo leNdlu yoWiso Mthetho yePhondo lokuthoba inkcitho yomsitho wokuvula iPalamente yephondo (State of the Province Address) ukusuka kwiR5 million ukuya kwiR270 000.

“Somlomo (Helen Sauls-August), siliqhwabela izandla inyathelo enilithathileyo niyile Ndlu, elokucutha iindleko kwinkqubo yeNtetho yoBume bePhondo ebibanjwe [kwiiveki ezimbini ezidlulileyo].”