Kugqalwa amacebo ophuhliso loqoqosho lwentsangu

URHULUMENTE waseMpuma Koloni uza kuseka iqela lokugqala uphuhliso lwentsangu ngeenjongo zokuqinisekisa ukuba esi sityalo sixhamlisa uqoqosho lwephondo.

Intsangu ilinywa kakhulu kwimimandla yasemaMpondweni. Ngaphambili abalimi bayo bebebanjwa kuba esi sityalo singekho semthethweni, kodwa emva kwesigwebo seNkundla yoMgaqosiseko nyakenye, apho inkundla yagweba ngelithi ukuziqhunyelwa kwanokuzityalela intsangu kowenu kuvumelekile, abantu baqale ukuyijonga ngenye indlela intsangu.

INkulumbuso yephondo uOscar Mabuyane uthe gqolo ukunabisa ilizwi lokuba iphondo likulungele ukuhlwayela iintshukumo zoqoqosho lwentsangu.

Kwiveki ephelileyo, uMphathiswa wezeMali, uPhuhliso lwezoQoqosho, ezeNdalo nezoKhenketho, eMpuma Koloni, uMlungisi Mvoko, ubhengeze ukuba kuza kusekwa iqela lokugqala amacebo okuphuhlisa intsangu (Cannabis Development Task Team).

“Eli qela liza kusebenzisana norhulumente kazwelonke ukuqinisekisa ukuba kuphunyezwa imigqaliselo yokulinywa kujongwe ingeniso kwisityalo sentsangu, kuphinde kuqinisekiswe nentathonxaxheba evulelekileyo,” utshilo uMvoko.

UMphathiswa woPhuhliso lwamaPhandle kwanezoLimo, uNomakhosazana Meth, uthi ziza kuthi ziphela iintsuku ezilikhulu engenile kwisikhundla sakhe, ibe sele ibanjiwe ingqungquthela yentsangu. Iintsuku ezilikhulu eselulawulweni uMeth, zakuphela ekupheleni kwenyanga yeThupha.

UMeth uthi le ngqungquthela iza kubandakanya abantwana begazi, amafama, amaziko emfundo, abaphandi, oosomachiza, abatyalizimali kwanabanye abantu abanomdla.

“Injongo kukufaka isandla kumgaqonkqubo wokukhokela uphuhliso lwentsangu ephondweni,” utshilo uMeth.

Kwintetho yakhe yokuvula iPalamente yephondo kutshanje, uMabuyane uthe: “Ishishini lentsangu alihoyekanga. Sifuna ukuya kwaba bantu bebelima intsangu, sibancede ukuze bayilime ngendlela efunekayo ukuphuhlisa abantu bakuthi.”